संबद्ध विद्यालय

वर्तमान में प्रदेश में कुल 1127 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय संचालित हैं।
District + School CodeSchool NameDistrict
0210001 'kkL=kkFkZ ek] la] fo] n'kk'oes/k okjk.klh
0210002 'kjn dqekjh la- m- ek- fo- dfu;j okjk.klh
0210004 'kkjnk la] m] ek] fo] xk;?kkV okjk.klh
0210005 Jh /keZ la?k ek- la] fo] nqxkZdq.M- okjk.klh
0210006 /keZlsod la- m- ek- fo|kihB xksfcUniqj o/kZjkdyk okjk.klh
0210007 /keZlsod f'k'kq ,ao la- m- ek- fo- jkexkao iygh iV~Vh okjk.klh
0210008 Jh Hkkxor la- ek- fo- vLlh okjk.klh
0210009 Jh :nz vk/;kRe la- m- ek- fo- Hkk;B Hkksikiqj okjk.klh
0210010 Hkkjrh; lkfgR; m- ek- fo- feJiks[kjk okjk.klh
0210011 Jh Hkkxor la- ek- fo- jkt?kkV okjk.klh
0210012 Jh Hkokuh 'kadj la] m] ek] fo] okjk.klh
0210013 Jh Hkxoku fo".kq lrqvk ckck l- m- ek- fo- x+oklh Vksyk okjk.klh
0210014 Jh Lokeh v[k.MkuUn ljLorh la- m-ek-fo- dk'ehjhxat okjk.klh
0210017 ckcw txu izlkn cStukFk la- m- ek- fo- gfjgjiqj gkFkh okjk.klh
0210018 cnzh ukjk;.k fo|kefUnj la- m- ek- fo- dfu;j okjk.klh
0210019 Jh cynso la- m- ek- fo- rj;kWa fi;jh okjk.klh
0210020 czEgf"kZ cYnso la- m- ek- fo- y{ehdq.M okjk.klh
0210021 Jh czgkzpkjh la- m- ek- fo- fryekiqj lkjukFk okjk.klh
0210022 dLrwjck nsoh la- m- ek- fo- gqdqyxat okjk.klh
0210023 Jh d`".kkuUn la] m] ek] fo] ?kfl;kjh Vksyk okjk.klh
0210024 Jh dk'kh fo|k efUnj la]ek- fo] feJiks[kjk okjk.klh
0210025 Jh dkfydk /kke la- m- ek- fo- dq:Wa okjk.klh
0210026 dsnkjukFk la- m- ek- fo- xksiiqj pksykiqj okjk.klh
0210027 Jh dsnkj ukFk la iw- ek- fo- oHkfu;kWao okjk.klh
0210030 Jh dfiys'oj vkn'kZ la- ek- fo- fueSpk nso pUniqj okjk.klh
0210031 ek:fr ek- la- fo- ldyiqj okjk.klh
0210032 ekWa 'khryk dqekj la- m- ek- fo- lgey iqj okjk.klh
0210033 Jh ekWa vkuUne;h dU;kihB enSuh okjk.klh
0210034 Jh ekjokMh lsok la?k la] m] ek] fo] vLlh okjk.klh
0210035 ekr` efUnj dU;k laLd`r ikB'kkyk jkekiqjk okjk.klh
0210037 Jh eqeq{kq Hkou la] ek- fo] vLlh okjk.klh
0210038 JheRLokeh jk- l- egk'k; la- m- ek- fo- ch 1@138 vLlh okjk.klh
0210039 Jh e/kqlwnu osn osnkax l]m]ek]fo]ubZ cLrh dksfu;k jkt?kkV okjk.klh
0210040 ekWa foU/;okfluh la] m] ek] fo] jkt?kkV okjk.klh
0210041 Jh fo'kq++}kuUn la- m- ek- fo- Mh 20@18 eqU'kh?kkV okjk.klh
0210042 Jh fo'oukFk la- m- ek- ikB'kkyk f=kiqjk HkSjoh okjk.klh
0210043 Jh fo'oukFk czge;kZJe la-ek- fo- jke?kkV okjk.klh
0210044 Jh fouksn la- m- ek- fo- [kkspokWa fetkZeqjkn okjk.klh
0210045 Jh fpnkuUn la] m] ek] fo] lIrlkxj okjk.klh
0210046 fuR;kuUn osn m] ek] fo] egf"kZn;kuUn ekxZ okjk.klh
0210047 fuxekxe njHkaxk m- ek- fo- 33@60 uhyd.B okjk.klh
0210048 Jh fueZy l] m] ek] fo] laxr ykgkSjh Vksyk okjk.klh
0210049 Jh gfjgj la- m- ek- fo- uhyd.B okjk.klh
0210050 Jh guqer l- ek- fo- gkFkh ojuh okjk.klh
0210051 Jh guqer la- m- ek- fo- pkSdk?kkV guqeku efUnj okjk.klh
0210052 Jh ijegal la] m] ek] fo] lh-ds- 34@51ljLorh QkVd okjk.klh
0210055 Jh izeksn la- m- ek- fo- ubZ oLrh bZ'ojxaxh okjk.klh
0210056 Jh jk"Vz~ Hkk"kk laLFkku jkeuxj okjk.klh
0210057 Jh jkekuUn la] m] ek] fo] 'kadq/kkjk [kkstokWa okjk.klh
0210058 Jh jke pUnz th gjhjke xks;udk la- m- ek- fo- jkes'oj okjk.klh
0210059 Jhjke lkxj Hkksyk ukFk ik.Ms; la] ek] fo] vLlh okjk.klh
0210060 Jh jketkudh la] m] ek] fo] bZ'ojxaxh okjk.klh
0210062 Jh Jhjkenkl dfB;kckck la] m] ek] fo- f'kokyk okjk.klh
0210063 Jh lPpkckck l] m] ek] fo|ky; [kkfyliqj ljk;eksnuk okjk.klh
0210064 Jh laLd`r ek] fo] fryHkkUMs'oj okjk.klh
0210065 ljLorh xq:dqy fo|kihB la- m- ek- fo- equkjh okjk.klh
0210066 ljLorh la- m- ek- fo- xqjoV pksykiqj okjk.klh
0210068 Jh lqeUrs'oj la- m- ek- fo- guqeku QkVd okjk.klh
0210070 Jh lqjsUnz dq-la-m-ek-fo-dk'khiqj ljgn eaxkjh fi.Mk okjk.klh
0210071 Jh m"kk la- m- ek- fo- lh- 26@10 ckx dUgS;k yky NksVh eynfg;k okjk.klh
0210072 Jh n;kyq la] m] ek] fo] gkSt dVksjk ckal QkVd okjk.klh
0210073 nhiukjk;.k la- m- ek- fo- ??gfM;kMhg oqvk okjk.klh
0210074 Jh nhukukFk egkJ;sUnz nso la- ek- fo- uxok okjk.klh
0210075 Jhnkl fo|kihB la- m- ek- fo- xjFkkSyh pkScsiqj okjk.klh
0210077 Jh oa'kh/kj la]ek] fo]xk;=kh uxj ljk;uUnu okjk.klh
0210080 turk la] fo] fNUrwiqj f'koiqjok okjk.klh
0210081 Jh udVs'ojh la- ek- fo- udVh Hkokuh ncsHkqvk okjk.klh
0210082 Jh uhyd.Bs'oj l]m]ek]fo] uhyd.B okjk.klh
0210083 Jh vUuiw.kkZ +_f"kdqy czãp;kZJe m- ek- la- fo- f'koiqj okjk.klh okjk.klh
0210084 Jh vUunk nsoh dU;k xq:dqy la] ek] fo] f'kokyk okjk.klh
0210085 Jh vf[kys'oj la- ik- gkthiqj pksykiqj okjk.klh
0210086 vkn'kZ 'kadj la- ek- fo- e:bZ okjk.klh
0210087 Jh vk;qosZfnd la- ek- fo- cMkxkao okjk.klh
0210088 vkn'kZ lsok Hkkjrh; la- m- ek- fo- jke xkao iygh iV~Vh okjk.klh
0210089 vkfnegs'oj la- fo- ds 54@116 nkjkuxj okjk.klh
0210090 vkn'kZ Jh lkax czge fo] m] ek-fo- Mh 37@122 cMknso okjk.klh
0210092 Jh vkn'kZ lsok la] ek] fo] bZ'ojxaxh okjk.klh
0210093 Jh xq: xksj{kukFk la] m] ek] fo] eSnkfxu okjk.klh
0210094 Jh xq:ukud fueZy la] m] ek] fo] fo'ks'oj xat okjk.klh
0210095 Jh yaxksfV;k guqeku la- fo- nhunkliqj tUlk okjk.klh
0210096 Jh HkSjo la- m- ek- fo- ufg;kWa okjk.klh
0210098 bZ'ojxaxh la- ek- fo- bZ'ojxaxh okjk.klh
0210101 vkn'kZ la- m- ek- fo- vtxjk pksykiqj okjk.klh
0210102 Jherh y{eh nsoh la- ik- vdFkk Jh uxj dkyksuh igfM;k okjk.klh
0210103 caxykEck la- m- ek- fo- vLlh okjk.klh
0220001 Jherh 'kkjnk la- m- ek- fo- c/kkWao xkthiqj
0220002 Lokeh f'kokuUn ijegal la- m- ek- fo- egkjkt xat xkthiqj
0220003 Jh T;ksfreZ; la- m- ek- fo- lqgcy xkthiqj
0220004 Jh Hkqous'oj ukFk la- m- ek- fo- ijesB xkthiqj
0220005 Jhd`".k la- m- ek- fo- vkn'kZ fo|kihB :ghiqj xkthiqj
0220006 Jh _"khds'k la- m- ek- fo- fHkD[ksiqj xkthiqj
0220007 cg:y vksywe la- m- ek- fo- cgfj;kckn xkthiqj
0220008 egURk f'ko nkl mnklhu la- fo- lSniqj xkthiqj
0220010 f'ko'kfDr laLd`r fo|ky; jkuhiqj xkthiqj
0220011 Jh if'peh la- m- ek- fo- 'ksjiqj dyk xkthiqj
0220018 Jh lqHkk"k la- m- ek- fo- fejkuiqj xkthiqj
0220019 Jh osadVs'k la- m- ek- fo- jsorhiqj xkthiqj
0220022 Jh vk;Z oSfnd ek- la- fo- lq[kMs+gjk xkthiqj
0220024 vkn'kZ la- m- ek- fo- okftniqj xkthiqj
0220025 Jh x:M+/ot la-m- ek- fo- uh xkthiqj
0220026 Jh tenfXu la- ek- fo- tekfu;kW LVs'ku xkthiqj
0220027 ';ke ukjk;.k tulsok fo|kihB ldysuk ckn xkthiqj
0230001 Jh ;K eaMy la- ek- fo- f'koefUnj fljdksuh tkSuiqj
0230002 Jh Hkkjrh la- m- ek- fo- 33 vkyexat mnZw cktkj tkSuiqj
0230003 Jh HkksykukFk vkn'kZ la- ek- fo- mduh tkSuiqj
0230004 Jh Lokeh czgerst la- m- ek- fo- 'ks"kiqj [kqVguh tkSuiqj
0230005 Jh bZ'ojh ukjk;.k la- m- ek- fo- cnykiqj tkSuiqj
0230006 ckck f=kiqjkjh th la- ek- fo- teSFkk tkSuiqj
0230007 Jh ctjaxcyh ek- la- f'k{kk laLFkku Hkqbyh Hknosjk tkSuiqj
0230008 Jh y{ehukjk;.k la- ek- fo- eksdyiqj tkSuiqj
0230009 Jh ctjax la- ek- fo- ds'koiqj yx?kjiqj tkSuiqj
0230010 Jh d`".k la- m- ek- fo- t;xksikyxat dsjkdr tkSuiqj
0230011 Jh dqcsj la- ek- fo- ijlkSM+h pUnod tkSuiqj
0230012 Jh eqjyh/kj la- ek- fo- vfM+;kj tkSuiqj
0230013 Jh f'ko la- ek- fo- cVs'oj ukFk cjbZikj tkSuiqj
0230014 Jh fiijh ek- la- fo- uhHkkiqj tkSuiqj
0230015 Jh fo'ks'oj ek- la- fo- nkjkiqj ehjxat tkSuiqj
0230016 Jh fo|k /keZ ofn~Zuh la- ek- fo- izsedkiqjk tkSuiqj
0230017 Jh gfj ukjk;.k vk- la- ek- fo- txkiwj Hkkmiqj tkSuiqj
0230018 Jh guqer la- ek- fo- vyh'kkgiqj fldjkjk tkSuiqj
0230019 Jh guqer n;kuUn ljLorh ek- la- fo- efM;kgw tkSuiqj
0230020 Jh egkuUn laLd`r ek- fo- vekWso e/kqiqj tkSuiqj
0230021 iaf.Mr nhun;ky mik/;k; ek- la- fo- xksikyiqj tkSuiqj
0230022 Jh jkejek 'kadj osn /ofu la- m- ek- fo- vkxZwiqj dyk tkSuiqj
0230023 jk"V?h; la- ek- fo- gVok pUnod MksHkh tkSuiqj
0230024 Jh jke fngy la- m- ek- fo- e;Unhiqj ferkokW tkSuiqj
0230025 Jh jkeizlkn la- ek- fo- xksikyiqj fldjkjk tkSuiqj
0230026 Jh jketkudh la- ek- fo- fr;jk tkSuiqj
0230027 Jh jked`".k la- ek- fo- ioWakjk tkSuiqj
0230028 Jh jkek/kkj f}osnh la- m- ek- fo- HkkX;iqj I;kjs iqj tkSuiqj
0230029 ia0 Jh jkejkt la- m- ek- fo- tekykiqj tkSuiqj
0230031 Jh jkenso la- ek- fo- cMsjh tkSuiqj
0230032 Jh jkepUnz ek- la- fo- eqaxjk ckn'kkgiqj tkSuiqj
0230033 Jh jkes'oj la-ek- fo- Hkyqvkgh cnykiqj tkSuiqj
0230034 Jh jketkudh la- ek- fo- t;jkeiqj eaxjk tkSuiqj
0230035 jkf/kdk la- ek- fo- y[kehiqj tkSuiqj tkSuiqj
0230036 Jh laLd`r ek fo- usof;k tkSuiqj
0230038 Jh ladBk izlkn ek- la fo- iVjokSyh Hknf[ku tkSuiqj
0230039 ljLorh la- m- ek- fo- eqjyhiqj dsjkdr tkSuiqj
0230040 Jh ljLorh m- ek- la- fo- lkjukFk egknso 'kEHkwxat tkSuiqj
0230041 lk/kq Jh nso ukjk;.k la- ek- fo- dwlk tkSuiqj
0230042 Jh lkaxosn la- ek- fo- uxgfj iqj eqLrQkckn tkSuiqj
0230043 lkoZtfud la- fo- ljk;Mhg ekfjdiqj tkSuiqj
0230044 Jh lq/kkj lfefr la-m-ek-fo- ljk;a f=kyksdh mejhcnyk iqj tkSuiqj
0230045 Jh lukru ?keZ la- ek- fo- tykyiqj tkSuiqj
0230046 Jh lukru nsohnkl la- m- ek- fo- lqnuhiqj tkSuiqj
0230047 Jh lukru /keZ l- ek- fo- j{kkJe /kekZiqj tkSuiqj
0230048 m- ek- la- fo- iV~Vh ujsUnziqj tkSuiqj
0230049 Jh mek egs'oj ek- la- fo- dksy sek tkSuiqj
0230050 Jh nsook.kh izpkjd la- ek- fo- 'kkgxat tkSuiqj
0230051 Jh nw/k ukFk 'kqDy la- ek- fo- lfgtniqj cjgrk tkSuiqj
0230052 Jh nqcjh ik.Ms; la- ek- fo- gVokWa pUnod tkSuiqj
0230053 Jh oS".ko Hk-ns-jk-lw-vk-la-m-ek-fo- mn;Hkkuiqj dksYgqv tkSuiqj
0230054 pUMh efUnj jkeLo:i xqIr vk-la-m-ek-fo-jk-cktkj cnykiqj tkSuiqj
0230055 Jh pUnzdkUrh 'kf'k/kj ek- la fo- mniqj xYgok cnykiqj tkSuiqj
0230056 Jh t; eaxy la- ek- fo- ujh [kqUlkW tkSuiqj
0230057 t; fgUn la- ek- fo- dj'kwyukFk dU?khdykW tkSuiqj
0230058 tks[ku flag la- fo- xkSjk csyokWa efM;kgw tkSuiqj
0230059 Jh txnEck ek- la- fo- eyfly xqytkj xat tkSuiqj
0230060 Jh txr ukjk;.k m- la- ek- fo- txrxat jken;kyxat tkSuiqj
0230061 Jh usg: la- ek- fo- okjh ojgrk tkSuiqj
0230062 vEckth vkJe ek- la- fo- lsgjk ujflax nkliqj tkSuiqj
0230063 Jh vHk;ukjk;.k la- ek- fo- csyok cktkj efM+;kgwW tkSuiqj
0230064 Jh vYis'oj ukFk la- ek- fo- tusojk Qrsgxat tkSuiqj
0230065 Jh vfEcdknRr la- m- ek- fo- :/kkSyh ljirgkWa tkSuiqj
0230066 vkn'kZ Hkkjrh la- ek- fo- [ksrk ljk;a tkSuiqj
0230067 vkn'kZ xksLokeh la- ek- fo- 'kgkcqn~nhuiqj fMfg;k tkSuiqj
0230068 vkn'kZ Jh oklqnso la- ek- fo- xqrou tkSuiqj
0230069 vkn'kZ Jh guqer la-ek-fo- mn; pUnziqj dsjkdr tkSuiqj
0230070 Jh vkn'kZ Jh jke la- ek- fo- Naxkiqj ysnqdk tkSuiqj
0230071 vkn'kZ la- m- ek- dkyst cYyksp Vksyk tkSuiqj
0230072 vkn'kZ la- m- ek- fo- jkeiqj tkSuiqj
0230073 vkn'kZ la- ek- fo- tkeMhg ekfjdiqj tkSuiqj
0230074 vkn'kZ Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- jkle.My tkSuiqj
0230075 Jh vkpk;Z pUnznso ef.k ek- la- fo- HkSlakgh okyojxat tkSuiqj
0230076 Jh xkSjh 'kadj la- ek- fo- lqtkuxat tkSuiqj
0230077 xzke fodkl m- ek- la- fo- ljka; eksfgmn~nhuiqj tkSuiqj
0230078 Jh y{ehukjk;.k la- m- ek- fo- flaxjkeA tkSuiqj
0230079 Jh }kfjdk izlkn la- m- ek- fo- cnykiqj [kqnZ tkSuiqj
0240104 Jh ;equk la- m- ek- fo- dVf'kyk pUnkSyh
0240105 Jh dk'khjkt jktdh; la- fo- pfd;k pUnkSyh
0240107 Jh jke pUnz y{eh ukjk;.k la- m- ek- fo- vfgdkSjk pUnkSyh
0240108 l/ku {ks=kh; la- fo- vtxjk rkjxkWo pUnkSyh
0240109 Jh lEiw.kkZuUn la- m- ek- fo- izHkwiqj pUnkSyh
0240110 Jh lPpk v/;kRe la- m- ek- fo- ldyMhgk pUnkSyh
0240111 Jh nqxkZ la- m- ek- fo- N=kiqjk lS;n jktk pUnkSyh
0240112 Jh osn osnkax la- m- ek- fo- uoyh&rksjokW pUnkSyh
0250001 Jh Hkqous'ojh ek- la- fo- Hkwous'ojh ihB fcglMk fetkZiqj
0250002 Jherh HkkxhjFkh V?LV vkn'kZ la- m- ek- fo- pqukj fetkZiqj
0250004 Jherh jke nqykjh Hkkjrh; ckfydk la- m- ek- fo- vfx;kohj fetkZiqj
0250005 Jh Lokeh vkuUn cks/kkJe la- m- ek- fo- nqckj dykW fetkZiqj
0250006 Jh Lokeh x.ks'kkuUn la- m- ek- fo- jSdy dUgbZiqj fetkZiqj
0250007 Jh eVqd izlkn la- m- ek- fo- eqU'khiqj jsgh fetkZiqj
0250008 egf"kZe.My la- m- ek- fo-ijekuiqj Jh fuokl /kke fetkZiqj
0250009 Jh f'ko izlkn la- m- ek- fo- ckjhiqj fetkZiqj fetkZiqj
0250010 fo'oukFk Lokeh Jh guqer la- m- ek- fo- ojSuh fetkZiqj
0250012 Jh gfj fdadj la- ek- fo- izfr"Bk pqukj fetkZiqj
0250013 Jh ik.Mas; m- ek- la fo- vgjkSjk fetkZiqj
0250014 Jh jk?ko ek- la- fo- vgqxh dykW fetkZiqj
0250015 Jh ladVk izlkn osS| la- m- ek- fo- i[koS;k fetkZiqj
0250016 Jh lukru HkSjo 'ka czgzek la;qDr la- m- ek- fo- cfj;k?kkV fetkZiqj
0250017 okkYehfd la- m- ek- fo- iq:"kksRreiqj pqukj fetkZiqj
0250018 Jh tks[kujke la- m- ek- fo- [kSjk oxgka fetkZiqj
0250019 vkn'kZ Jh f'ko izlkn la- m- ek- fo- njkeyxat fetkZiqj
0260001 tokgj yky usg: la- ek- fo- Hkokuh xzke jsVh dykW lksuHknz
0260002 jkcVZlxat la- ek- fo- jkcVZlxat lksuHknz
0260003 jk"V?h; la- m- ek- fo- rjkokW lksuHknz
0270001 Jh 'khry cqf) izdk'kuh la- ik- dMksj lqfj;kokW lUr jfonkl uxj
0270002 Jh /keZ fgrdkfj.kh la- ik- ubZ cktkj lUr jfonkl uxj
0270003 Jh /keZ jf{k.kh la- m- ek- fo- jksVgk ijlhiqj lUr jfonkl uxj
0270004 Jh dk'kh jktdh; la- m- ek- fo- Kkuiqj lUr jfonkl uxj
0270005 Jh ctjax la- m- ek- fo- dqjkSBh Hknksgh lUr jfonkl uxj
0270006 Jh f'ko 'kadj la- egk fo- uxj iapk;r ?kksfl;k Hknksgh lUr jfonkl uxj
0270007 Jh gfjgj la- m- ek- fo- egjktxat lUr jfonkl uxj
0270008 Jh j/kqjkt flag ek- la- fo- dqjkSyh lUr jfonkl uxj
0270009 Jh jkes'oj la- m- ek- fo- mxkiqj lUr jfonkl uxj
0270010 jk/kkd`".k la- m- ek- fo- vt;iqj lUr jfonkl uxj
0270011 jk/kk Lokeh la- m- ek- fo jk/kkLokeh /kke ljnku lUr jfonkl uxj
0270012 Jh jke la- m- ek- fo- xksihxat lUr jfonkl uxj
0270013 Jh jktkjke la- ek- fo- t[kkao xksihxat lUr jfonkl uxj
0270014 Jh ladVekspu la- m- ek- fo- lqfj;kokW lUr jfonkl uxj
0270015 Jh ljLorh la- m- ek- fo- jksgh Hknksgh lUr jfonkl uxj
0270016 Jh ljLorh lsok lfefr la- fo- cjoka cktkj lUr jfonkl uxj
0270017 Jh lw;Zukjk;.k la- ek- fo- egjktxat okjhiqj lUr jfonkl uxj
0270018 Jh ljLorh la- ik- Hknksgh jktiqjk lUr jfonkl uxj
0270019 Jh pfUnzdk izlkn la- fo- eks+< lUr jfonkl uxj
0280001 Jh 'akdj th la- ik- /keZnkliqj nqckZlk vktex<+
0280002 Jh /keZ la?kfxjh'k la- m- ek- fo- ftUnkSiqj Basdek vktex<-
0280003 Hkkjrh; fo|kihB la- m- e- fo- dksM+jk dkthxkWao vktex<-
0280004 Hkkjrh; laLd`r ek/;fed fo- ikjk [kfu;kW ftoyh vktex<-
0280005 Jh HkokuUn la- m- ek- fo- iquthZ tgkukxat vktex<-
0280006 Jh Hkqoky Lekjd la- m- ek- fo- ?kk?kjk yky ?kkV vktex<-
0280007 Jh Jh 1008 Jh ckck eqlbZ nkl ek-la-fo- izFke nso xkSjk vktex<-
0280008 Jhd`".k la- m- ek- fo- ckcwlykj HkjkSyh iksLV&glSiqj vktex<-
0280010 Jherh uksgjk nsoh la- m- ek- fo- :dquq?huiqj vktex<-
0280011 bZ'k ekxZ la- m-ek- fo- eqckjdiqj vktex<+
0280012 Jh ckck egkohj nkl la- m- ek- fo- nkSyrkckn vktex<-
0280013 Jh ckjkg la- m- ek- fo- MqHkkWao idM+h dyk vktex<-
0280014 ckck lk/kojke l- f'k- fo- lk/koxat cjljk [kkylk vktex<+
0280015 Jh e.Mys'oj egknso la- m- ek- fo- jk;iqj esg uxj vktex<-
0280016 Jh egkjFkh la- m- ek- fo- jFkhLFkku frokjh iV~Vh dfBgkjh vktex<-
0280017 Jh egkjFkh la- m- ek- fo- dqjgal dksfB;k vktex<-
0280018 Jh egs'oj la- m- ek- fo- jlwyiqj eB xksekMhg vktex<-
0280019 Jh f'ko la- m- ek- fo- cgjhiqj pd yky pUn laxM+h vktex<-
0280020 fgUnh la- vkn'kZ m- ek- fo- HkSjoth egkjktxat vktex<-
0280021 fgUnw egklHkk la- m- ek- fo- iYFkh vktex<+
0280022 Jh fo".kqth la- m- ek- fo- 'kkgx+ egkfy;k vktex<-
0280023 fo|kjRu la- ikB'kkyk dusjh Qwyiqj vktex<-
0280024 Jh gfj'kadj la- m- ek- fo- fd'kqunkliqj vktex<-
0280025 Jh gfjgj la- m- ek- fo- cktkj xkslkbZ gjS;k vktex<-
0280026 Jh guqeku nsook.kh m- ek- fo- gluiqj rsjgh vktex<-
0280027 Jh ijekuUn la-m-ek-fo- czgeLFkku ekgh jlwyiqj uUnyky vktex<-
0280028 izkphu /keZ la- m- ek- fo- iz;kxiqj Hkqouk cqtqxZ vktex<-
0280029 Jh jke la- m- ek- fo- >kSok ckl xkWao vktex<-
0280030 Jh jktdqekj la- m- ek- fo- czgzeiqj iks-xMs#vk vktex<-
0280031 lLad`r ikB'kkyk jkuh dh ljk; vktex<-
0280032 Jh lU;klh la- m- ek- fo- jtknsiqj f'koiqj pkSd laxM+h vktex<-
0280033 la- m- ek- fo- cw<+uiqj dks;ylk vktex<-
0280034 Jh la-m- ek- fo- egfy;k eks- 'kkgx<+ vktex<-
0280035 laLd`r m- ek- fo- ikSgkjhdh lkxj dks;ylk vktex<-
0280036 Jh lkaxosn m- ek- la- fo- guqekux<+h vktex<-
0280037 Jh lukru /keZ la- ek- fo- [kjxhiqj cjng vktex<-
0280038 Jh lukru /keZ la-m-ek-fo-jVuxat &oudV ;qf/kf"Bj iV~Vh vktex<-
0280039 Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- v{kjpUnk egkjkt xat vktex<-
0280040 Jh n;kjke la- ek- fo- ijes'ojiqj p.Ms'oj vktex<+
0280041 Jh nqxkZ th la- ek- fo- pUMs'oj vktex<-
0280042 Jh nsokuUn la- m- ek- fo- nku'kfupjk jkex<+ vktex<-
0280043 Jh cS- g- nkl m- ek- la- fo- 'ksjiqj dqVh vktex<-
0280044 xka/kh xq:dqy m- ek- la- fo- HkojukFk vktex<-
0280045 turk la- fo- uwjiqj ljk;gkth eqckjdiqj vktex<-
0280046 Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- vktex<-
0290001 Hkkjrh; la- m- ek- fo- eqgEenkckn xksguk eA.
0290002 Kkuksn; la- m- ek- fo- dey lkxj eA.
0290003 bZ'k ekxZ la- m- ek-fo-e? ukFk Hkatu eA.
0290004 Jh ckck ukxs'oj vkn'kZ m-ek-la-fo-lksukMhg vfeyk eA.
0290005 Jh czgkz fo|k la- m- ek- fo- ij'kqiqj frugjh eA.
0290006 Jh egkjk.kh ounsoh la- m- ek- fo- dfgukSj eA.
0290007 foU/;kpy la- egk- fo- /kofj;k lkFk eA.
0290009 Jh jke lqUnj laaaa- m- ek- fo- ljoka iksLV/kofj;k lkFk eA.
0290010 lej 'kghn Hkkjrh; ckfydk l- m-ek- fo- j.kohjiqj ljoak eA.
0290011 ljLorh la- m- ek- fo|ky; ukSsssssyh fpmWaVh MkaM eA.
0290012 lqHkk"k pUnz cksl la- ek- fo- yfyriqj yqnqgh eA.
0290013 lq[kuUnu la- ikB'kkyk eqgEeniqj eA.
0290014 Jh lukru /keZ la-m-ek-fo- xqjknjh iksLV&djgk eA.
0290015 Jh lukru /keZkn'kZ la-m-ek-fo- fgjktiV~Vh e/kqcu eA.
0290016 m- ek- Jh la- ik- flikg nksgjh ?kkV eA.
0290017 Jh nqxkZ la- ek- fo- vekjh vejgV eA.
0290018 Jh vk;Z fo|k efUnj la- m- ek- fo- vEeknqokjh eA.
0290020 vkn'kZ la- m- ek- fo- e?ukFk Hkatu eA.
0300001 Jh 'kksdgj.k la- m- ek- fo- vlsxk lw;Ziqjk cfy;k
0300002 Jh Hkh:x ;kno la- m- ek- fo- jfgykikyh fldUnj iqj cfy;k
0300003 Hkkjrh; turk la- m- ek- fo- tykyhiqqj psru fd'kksj cfy;k
0300004 Hkxorhnsoh m- ek- la- fo- teqbZ cfy;k
0300005 Jherh iq"iknssoh vkn'kZ la- m- ek-ck- fo- xus'kiqj efu;j cfy;k
0300006 Kku dqat la- m- ek- fo- ca'khcktkj dB/kjk cfy;k
0300007 Lokeh foosdkuUn la m- ek- fo- iq:"kksRre iV~Vh dkthiqj cfy;k
0300008 Jh O;UrkuUn la- m- ek- fo- fldUnj iqj cfy;k
0300009 ckxs'ojh l- m- ek- egk- fo- gjiqj ubZ cLrh cfy;k
0300010 ikoZrh nsoh la0 m0 ek0 fo0 fldUnjiqj cfy;k
0300011 okyss'oj izlkn m- ek- laLd`r fo- xkSjh uugqy cfy;k
0300012 Jh ctjax vkn'kZ la- m- ek- fo- nnZj vkJe nknj fldnjiqj cfy;k
0300013 czgkzpkfj.kh la- m- ek- fo- ljd.Mk dkthiqj cfy;k
0300014 doyifr rkjds'oj la- fo- ulhjiqj uljoiqj vegj cfy;k
0300015 Jh ds'kjh izlkn la- m- ek- fo- pdmft;kjh [kstqjh cfy;k
0300016 dypqfj la- m- ek- fo- jrlj cfy;k
0300017 Jh eaxyckck vkn'kZ la- m- ek- fo- czgeLFkku cudVk dyka cfy;k
0300018 Jh egRikys'oj gfj iz- jkekuqt vk- la- m- ek- fo- lgrokj cfy;k
0300019 egf"kZ n;kuUn ljLorh m- ek- f'k-l- dkSok dMlj ckNkikj cfy;k
0300020 ekssukdh ;nqukFk la-m-ek-fo- bUnzkSyh eydkSyh pkM+h cfy;k
0300021 f'kodqekjh edj/ot la- m- ek- fo- iUng cfy;k
0300022 Jh f'koe la- m- ek- fo- fNrkSuh eqfM+;kjh cfy;k
0300023 fgUnw la- m- ek- fo- Hkheiqjk ua- 1 cfy;k
0300024 Jh fprs'oj ukFk la- m- e- fo- fprcM+kxkWao cfy;k
0300025 Jh galukFk vkn'kZ la m- ek- fo- cudVk dyk [kstqjh cfy;k
0300027 }zkck laLd`r izpkj lfefr m- ek- fo] cSfj;k cfy;k
0300028 ia- dk'khukFk la- m- ek- fo- QsQuk cfy;k
0300029 Jh iaapnso ckfydk la- ek- fo- pdgchc dkthiqj cfy;k
0300030 Jh ijk'kj czgep;kZJe laLd`r fo- lhrkdq.M cfy;k
0300031 Jh ijegal ckck f'k{k.k la m- ek- fo- prqjlsBh fd'kksj psru cfy;k
0300032 Jh ijegalk uUr la- ek- fo- pUnk Mhg cfy;k
0300034 Jh izdk'k la- fo- [kseu Nijk cfy;k
0300035 Jh j.kthr nkl la- e- fo- jsorh cfy;k
0300036 jkepUnz la] m- ek- fo- catkjh lj;akiwj cfy;k
0300037 Jh jke ujs'k cm|h e- la- m- ek- fo- fdlquiqjk dkthiqj cfy;k
0300038 jke xksfoUn lkgw la- m- ek- fo- xkSjh dM+lj cfy;k
0300039 jktequh jkeiwtu la- m- ek- fo- oSfj;k cfy;k
0300040 lR; ujk;.k T;ksfr"k laLd`r ikB'kkyk Nkrk cfy;k
0300041 Jh lR; ujk;.k la- m- ek- fo- efu;j cfy;k
0300042 laLd`r m- ek- fo- xzk- iks- gFkkaSt cfy;k
0300044 Jh laLd`r ikB'kkyk xkslkbZ iqj cfy;k
0300045 Jh lqUnj fo+|kihB fryd frokjh dk gkrk fougkW cfy;k
0300046 Jh n;kuUn la- m- ek- fo- xus'kiqj efu;j cfy;k
0300047 Jh nhukukFk frokjh la- m- ek- fo- nqxkSyh fldUnjiqj cfy;k
0300048 Jh nqxkZth la- m- ek- fo- eq.Msjk dksFk uokuxj cfy;k
0300049 Jh rqylh la- m- ek- fo- gYnh cfy;k
0300051 uohu laLd`r fo- ujk;uiqqj /kjkSyh cfy;k
0300052 Jh vej la- m- ek- fo- [kstqjh cfy;k
0300053 vkn'kZ la- m- ek- fo- fd'kksj psru cfy;k
0300054 vkn'kZ la-fo] efUnj m] ek] fo] gqlsukckn cysmj lgrokj cfy;k
0300055 vkn'kZ la- m- ek- fo- floku dykWa cfy;k
0300056 vkn'kZ la- m- ek- fo- lUnokiqj ougjk cfy;k
0300057 Jh dkyh th la- m- ek- fo- pkUniqj cfy;k
0300058 vkse 'kadj th ckfydk la- m-ek- fo-psru fdlksj fldUnjiqj cfy;k
0300059 vkse 'kadj th la- m- ek- fo- uxjk cfy;k
0300060 xaxks=kh nsoh m- ek- laLd`r fo|ky; fldUnjiqj cfy;k
0300061 Jherh cklerh nsoh vkn'kZ la0 m0 ek0 ckfydk fo0 iq+#"kksRre iVVh cfy;k
0300062 xk;=khflag ohjsUnflag la m-ek-fo- layXu cky fudsru j?kq cfy;k
0300063 vkn'kZ la- m- ek- fo- ladhrZu uxj cSfj;k cfy;k
0300064 egkRek xkWa/kh la- ek- fo- fudklh cfy;k
0300065 egf"kZ n;kuUn la] ckfydk m- ek- f'k- ,oa iz- laLFkku dMlj ckNkikj cfy;k
0300066 xaxks=kh nsoh m-ek- l- ckfydk fo- xkSjh cfy;k
0300067 vkn'kZ la0 egkfo|ky; ladhrZu uxj ik.Ms;iqj cSfj;k cfy;k
0300068 j?kqifr vkn'kZ l0 ek0 fo0 cU/kwpd uxok cfy;k
0310001 >kSok /keZuxj la- m- ek- fo- fldjhxat xksj[kiqj
0310002 Jh cFkoky la- ek- fo- xksyk xksj[kiqj
0310003 Jhcnyw jke lkseukFkik.Ms; la-m-ek-fo-j?kqokMhg[kqnZ xksj[kiqj
0310004 Jh egkdkfydk la- m- ek- fo- lksijk nsofj;k xksj[kiqj
0310005 Jh fo".kq Hkxoku la- m- ek- fo- vlqju xksj[kiqj
0310006 fo|k/kEkZ lEcf}Zuh la-m-ek-fo-eqMsjk cktkj pkSjh-pkSjk xksj[kiqj
0310007 Jh csnkWax O;kdj.k la- m- ek- fo- gjngh gfjgjiqj xksj[kiqj
0310008 ia- Jhfo".kq nso izlkn f=kikBh la- m-ek-fo- fiijfg;k pkSjh pkSjk xksj[kiqj
0310009 Jh i'kqifrukFk la- ek- fo- ef> xkWao duby xksj[kiqj
0310010 Jh jkt/kkjh f=kikBh la- m- ek- fo- [kSjWkVh lh/ks xkSj xksj[kiqj
0310011 Jh jkenkl vksjh mik- la- m- ek- fo- Hk.Mkjh txr csyk xksj[kiqj
0310012 Jh jke jkt mik/;k; la-m- ek-fo-jkuhikj iks- HkjlkaM xksj[kiqj
0310013 Jh la- m- ek- fo- <[kok cktkj xksj[kiqj xksj[kiqj
0310015 ljLorh la- m- ek- fo- ihihxat xksj[kiqj
0310016 la- m- ek- fo- lksgxkSjk xksj[kiqj
0310017 lukru /keZ la- m- ek- fo- frylj flagkbtikj xksj[kiqj
0310018 la- m- ek- fo- gjiqj cqngV xksj[kiqj
0310019 Jh la- m- ek- fo- /khiks[kj idMhnqcs xksj[kiqj
0310020 la- m- ek- fo- cM+gyxat xksj[kiqj
0310021 la- m- ek- fo- dkukikj ckalxkao xksj[kiqj
0310022 Jh la- m- ek- fo- egqvkMkoj feizofy;k xksj[kiqj
0310023 Jh lkax lkeosn m- ek- la- fo- >qfM+;k [ktuh xksj[kiqj
0310024 Jh oSfnd /keZ lathou la- ek- fo- 'kgtuok xksj[kiqj
0310025 Jh turk tuknuZ la- ek- fo- ckWalikj fiijkSyh xksj[kiqj
0310026 txUukjk;.k la- m- ek- fo- fNrkSuh csy?kkV xksj[kiqj
0310027 Jh ukxs'oj ek- la- fo- csyk [kqnZ xksj[kiqj
0310028 JhukFk pUnzkor Vz~LV la- m- ek- fo- txnh'kiqj xksj[kiqj
0310029 Jhvfgo.kZ vkn'kZ nsoukxjh la-m-ek-fo-fc"VkSyh csyhikj xksj[kiqj
0310030 vkn'kZ Jh ljLorh la- ek- fo- fjfB;k fiijkbp xksj[kiqj
0310031 Jh vkn'kZ la- fgUnh m- ek- fo- Hkjokfy;k lj;k frokjh xksj[kiqj
0310032 vkn'kZ la- m- ek- fo- jlh xxgk xksj[kiqj
0310033 Jh xksj{kukFk la- m- ek- fo- xksj[kukFk efUnj xksj[kiqj
0310034 vkn'kZ laLd`r m- ek- fo|ky; HkkSokikj xksj[kiqj
0320001 _f"kdqy la- m- ek- fo- flloka cktkj egkjktxat
0320002 ;ksxs'oj la- m- ek- fo- ckalikj ?kq?kyh egkjktxat
0320003 Jherh lksuerh nsoh la- b- dk- ijlkSuk dksYgqbZ egkjktxat
0320004 Jh ljLorh la- m- ek- fo- f?kogk gjiqj idM+h flloka cktkj egkjktxat
0320005 Jh cnzhnkl la- m- ek- fo- [kSapk egqvokWa 'kqDy egkjktxat
0320006 enu eksgu ekyoh; la- m- ek- fo- ijrkoy cktkj egkjktxat
0320007 egktuh la- m- ek- fo- c`teu xat egkjktxat
0320008 Jh f'ko 'akdj la- m- ek- fo- gjiqj egUr idMh fo'kquiqj egkjktxat
0320009 ghjk f=kyksdh b- 'kka- la- m- ek- fo- lksgjokfy;k egkjktxat
0320010 lukru /keZ vkn'kZ la- m- ek- fo- /kkuhcktkj egkjktxat
0320011 la- m- ek- fo- teqbZ iafMr egkjktxat
0320012 lqUnj nqcs la- ek- fo- vM~Mk cktkj egkjktxat
0320013 Jh nqxkZ th mek'kadj la- fo- y{ehiqj ,dMxk egkjktxat
0320014 oSfnd /keZ la- la- m- ek- fo- ukSruoka egkjktxat
0320015 Jh txnh'k izk- ik- la m- ek- fo- eaxykiqj fiijk BwBhckjh egkjktxat
0320016 Jh ukjax la- m- ek- fo- ?kq?kyh egkjktxat
0320017 yqEcuh la- m- ek- fo- QjsUnk vkuUnuxj egkjktxat
0320018 Jh xkSjh 'kadj la- m- ek- fo- jktkokjh BwBhokjh egkjktxat
0320019 ia0 tuknZu ef.k Jh d`".knso ef.k Jh nqxkZ ekWa0 vk0 l0 m0 ekWa0 f lSyng doyng egkjktxat
0330001 Jh 'kkjnk la- m- ek- fo- Qfj;WkoMhg vtuk nsofj;k
0330006 Jh Hkkxornkl la- m- ek- fo- c?kkSp?kkV nsofj;k
0330007 Jh cSdqq.BukFk iogkfj la- m- ek- fo- cSdq.Biqj nsofj;k
0330008 Jh d`".k la- m- ek- fo- [kksjek dUgkSyh nsofj;k
0330009 Jherh ty/kkjh nsoh la- ek- fo- uwu[kkj,sV HkVokfy;k nsofj;k
0330010 Jh czge nso frokjh la- m- ek- fo- idM+h ohjHknz nsofj;k
0330011 Jh czgep;kZJe la- m- ek- fo- jkeiqj dkj[kkuk nsofj;k
0330014 egUr f=kos.kh ioZr la- ek- fo- fo'kquiqjk cktkj nsofj;k
0330015 Jh f'ko la- ek- fo- dsgqfu;k iks- idM+h ckcw nsofj;k
0330017 Jh fo|k/keZ lathou m- ek- la- fo- nsofj;k
0330018 Jh ijeglkuUr la- m- ek- fo- vkJe cjgt nsofj;k
0330019 Jh ij'kqjke pf.Mdk osn la- m- ek- fo- lksgukx nsofj;k
0330020 Jh iqokZpy izkP; oSn fo|ky; HkjkSyh ykj jksM nsofj;k
0330021 iw.kkZuUn la- m- ek- fo- oklh nsofj;k
0330022 Jh izdk'k- la- m- ek- fo- olariqj fljfl;k nsofj;k
0330023 Jh jke la- m- ek- fo- rsfy;k 'kqDy nsofj;k
0330024 Jh l- ck- vk- la- egk- fo- fd'kksjxat lyseiqj nsofj;k
0330025 Jh ljLorh la- m- ek- fo- iafMr ds jkeiqj] ofj;kjiqj nsofj;k
0330026 Jh lR;ukjk;.k la- ek- fo- cjkjh cSrkyiqj nsofj;k
0330028 lnkuUn la- m- ek- fo- foykliqj cjgt cktkj nsofj;k
0330029 lhrkjke la0 ek0 fo0 lrjako dfV;kjh nsofj;k
0330030 nqxkZ th la- ek- fo- vfgY;kiqj ceuh nsofj;k
0330031 aJh nqxkZ th iw- ek- la fo- tlkSyh fiijk nsofj;k
0330032 Jh nsoh';ke lqUnjh la- m- ek- fo- e>xkokW nsofj;k
0330033 Jh nsodyh ukFk la- m- ek- fo- ojikj nsofj;k
0330034 Jh nsohnRr fr- f'k{kk laLFkku la-fo- [kksjh okjhy{ehiqj nsofj;k
0330035 Jh nsook.kh izk-t-la-m-ek-fo-cMgjh fiijknkSyk dne nsofj;k
0330036 Jh xkSre Jf"k la- ek- fo- fiijk jke/kj nsofj;k
0330037 Jh ykycgknqj 'kkL=kh la- m- ek- fo- vxLrikj nsofj;k
0330039 egf"kZ 'kfMY; la-m-ek- e- Mqejh lyseiqj nsofj;k
0330040 Jh f'ko Lek- la- m- ek-fo- nksxkjh feJ efR;jk txnh'kykj nsofj;k
0330041 Jh jke v/kkj fr- la- m- ek- fo- HkVuh cqtqxZ nsofj;k
0330043 Hkokuh Jh jke la-lsok Je Hkokuh Nkij [kq[akqnw nsofj;k
0330044 Jh ctjaxcyh f'k{k.k l- iwoZ ek- fo- vf.Myk nsofj;k
0330045 Jh nqxkZ th la- m- ek- fo- fiijk pUnzHkku nsofj;k
0330046 Mk0 mes'k laLd`r bUVj dkyst xzkepsjks nsofj;k nsofj;k
0340001 Hkxoku jk- d`- ea- la- m- ek- fo- yfg;k dq'khuxj
0340002 Jh Hkwjkey Hkksyhjke la- m- ek- fo- fNrkSuh dq'khuxj
0340003 Jherh pUnzdkyh la- m- ek- fo- xksMfj;k dq'khuxj
0340004 Jh jk/kkd`".k la- m- ek- fo- jlwyiqj idM+h cqtxZ iMjkSuk dq'khuxj
0340005 JhukFk la- m- ek- fo- gkVk dq'khuxj
0340006 Jh y{e.k pSRkU; czgepkjh la- m- ek- fo- Hksy;k pUnzkSVk dq'khuxj
0340007 Jh dqcsjukFk la- m- ek- fo- dqcsjukFk dq'khuxj
0340008 egkfuokZ.k la- m- ek- fo- dl;k dq'khuxj
0340009 foosdkuUn la- fo- gQqok prqZHkqt rj;k yfPNjke dq'khuxj
0340010 Jh iapk;rh la- m- ek- fo- iMjkSuk dq'khuxj
0340011 ikf.kfu - la- ek- fo- iMjkSuk dq'khuxj
0340012 ikokuxj egkohj la- m- ek- fo- Qkftyuxj dq'khuxj
0340013 Jh jfoUnzkJe la- m- ek- fo- johUnzuxj] iMjkSuk dq'khuxj
0340014 Jh jke tkudh la- m- ek- fo- nqngh dq'khuxj
0340015 Jh jkes'oj la- m- ek- fo- f=keqgkuh?kkV tkSjk cktkj dq'khuxj
0340016 Jh lfPpnkuUn la- m- ek- fo- lksfUn;k cqtqxZ dq'khuxj
0340017 la- fo|k izoksf/kuh ikB'kkyk gkVk dq'khuxj
0340018 Jh la m- ek- fo- jkedksyk dq'khuxj
0340019 Jh osn osnkax la- ek- fo- fiijk cktkj dq'khuxj
0340020 Jh ukjk;.k la-m- ek- fo- dIrkuxat dq'khuxj
0340021 Jh yksdekU;kn'kZ la- m- ek- fo- redqgh jksM lsojgh dq'khuxj
0340022 Jh y{eh ukjk;.k la- ek- fo- y{ehxat dq'khuxj
0340023 Jh jke laLd`r fo|ky; orjMsjk dq'khuxj
0340024 Jh lq[knso ?lkn f=kikBh Lekjd laLd`r fo|kihB HkBgh [kqnZ dq'khuxj
0340026 Jherh nsokUrh nsoh Hkksyk izlkn f=ikBh laLd`r fo0 udVgk feJ dq'kh udVgk feJ dq'khuxj
0340025 ,l0Vh0,u0Vh0 laLd`r fo|kihB dVough dq'khuxj dq'khuxj
0350001 Jherh ekwfrZerh ek- la- fo|kihB /ku?kVk dksgjk cLrh
0350002 Jh foJke la- ek- fo- c[kfj;k jkSrkikj ykyxat cLrh
0350003 Jh foU/;s'ojh la- ek- fo- fHkmjk okYVjxat cLrh
0350004 fot; izrki laLd`r ek- fo- eglks cLrh
0350005 fo|k /keZ of)Zuh la- ek- fo- cHkuku cLrh
0350006 Qwyirh la- m- ek- fo- fr?kjk eYgokj cLrh
0350009 Jh jke'kj.k turk tuknZu la- ek- fo|ky; :?kkSSyh cLrh
0350010 Jh jke d`".k Lekjd la- ek- fo- cLFkuok iks- usnqyk cLrh
0350011 jktk HkwisUnz izrki ukjk;.k flag la- ek- fo- egjktxat cLrh
0350012 laLd`r ek/;fed fo- FkkUgk [kkl gjSZ;k cLrh
0350013 Jh la- ek- fo-e/;{ks=k e[kkSM+k ij'kqjkeiqj cLrh
0350014 laLd`r m- ek- fo- fo".kqiqj] dIrkuxat cLrh
0350015 ek/;fed la- fo- lksugk cLrh
0350016 laLd`r ek- fo- rjsrk lksukSjk dksMjk cLrh
0350017 ljtw izlkn jkenRr m- ek- la- fo- dBkj taxy cLrh
0350018 Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- gjSZ;k [kksfj;k cktkj cLrh
0350019 lukru /keZ vkn'kZ la- m- ek- fo- uxj cktkj cLrh
0350020 nkeksnj izlkn ds'ko izlkn la- ek- fo- usnqy&usnqyk cLrh
0350021 x.ks'k ek- la- fo- nf{k.k njoktk cLrh
0350022 xq:th laLd`r fo- oudVok j?kqukFkiqj ijlqjkeiqj cLrh
0350023 lkfo=kh nsoh ckfydk la- ek- fo- jktiqj oSjhgok cLrh
0360001 Jh Hkkjr HkkLdj lukru xq:dqy la- ek- fo- ukfljxat fl)kFkZ uxj
0360002 Jh HkkxhjFkh la- ek- fo- /ksUlk rsrjh cktkj fl)kFkZ uxj
0360003 Jherh ';ke nqykjh nsohosn fo|k efUnj m- ek- fo- dqMtk fl)kFkZ uxj
0360004 Lokeh foosdkuUn la- m- ek- fo- FkjkSyh fl)kFkZ uxj
0360005 bZ'oj la- ek- fo- ?kksfl;kjh cktkj fl)kFkZ uxj
0360006 eaxy la- egkfo|ky; xkSjh ckalh fl)kFkZ uxj
0360007 Jh eqdqUn ukFk la- ek- fo- psfr;k fl)kFkZ uxj
0360008 Jh equh'oj izlkn vkn'kZ la-m-ek- fo- ,dMsxok ipgj cktkj fl)kFkZ uxj
0360009 Jh fnokdj nRr vkn'kZ la- ek- fo|ky; :nziqj fl)kFkZ uxj
0360010 fo'o cU/kq la- ek- fo- mLdk cktkj fl)kFkZ uxj
0360011 Jh foU/;kpy vk;qosZn la- ek- fo- pkSjh egqykuh fl)kFkZ uxj
0360012 fo|k fouksn la- ek- fo- egqykuh Vhdqj fl)kFkZ uxj
0360013 Jh gfjgj ukFk la- ek- fo|kihB uxok lqgbZ fl)kFkZ uxj
0360014 i-Jhjkenkl f=kikBh la-fo-ihB m-ek-fo-ljksFkj dBkSfr;k yxM+hMhg fl)kFkZ uxj
0360015 Jh ikf.kuh; la- m- ek- fo- n;kuUn uxj dksYgqbZ uxj fl)kFkZ uxj
0360016 Jh ikjl ukFk flaag la- ek- fo- oSjok ukudkj fl)kFkZ uxj
0360017 Jh jke lqfeju 'kekZ vkn'kZ la- ek- fo- HkSlB ls[kqbZ fl)kFkZ uxj
0360018 Jh jke vkljs f=kikBh la- ek- fo- eqfMyk cqtqxZ fpfYg;k fl)kFkZ uxj
0360019 laLd`r ikB'kkyk 'kksgjrx<+ fl)kFkZ uxj
0360020 laLd`r m- ek- fo- lksuQsjok [kqnZ cjkoWa ukudkj fl)kFkZ uxj
0360021 Jh osnkn'kZ la- ek- fo- lkaM+h dykWa :nzuxj fl)kFkZ uxj
0360022 vk;Z la- ek- fo- Hkkoiqj] lksu[kj fl)kFkZ uxj
0360023 Jh vkpk;Z cnzhukFk 'kqDy Lekjd la- ek- fo-Mqefj;k cqtxZ fl)kFkZ uxj
0360024 xk;=kh la- iwoZ ek- fo- xtgM+k lsejh fl)kFkZ uxj
0370024 NksVs yky feJ ikoZrh nsoh la- ek- fo-] [kyhykckn lUr dchj uxj
0370025 Jhohjk ckck jkenqykjs'kqDy us-lq-p-oks-la-ek-fo-esgnwikj lUr dchj uxj
0370026 Jhckck jkeujs'k nkl jke tk-la-ek-fo- HkhVhekQh fllofu;ak lUr dchj uxj
0370027 deZ;ksx fo|kihB la- m- ek- fo- dksfV;k csygj lUr dchj uxj
0370028 dk'khjke la- m- ek- fo- folkSok lUr dchj uxj
0370029 ek?ko xksih la- m- ek- fo- cf[kjk lUr dchj uxj
0370030 Jh equh'oj la- m- ek- fo|ky; djeSuh lUr dchj uxj
0370031 jfoUnz izse foosd la- m- ek- fo- [kyhykckn lUr dchj uxj
0370032 Jh jke 'kadj m- ek- la- fo- dksMjk iksi;k lUr dchj uxj
0370033 Jh lkax csn vkn'kZ la- ek- fo- rkes'oj ukFk nsofj;k lUr dchj uxj
0370034 loZnkuUn la- m- ek- fo- /kjeSuh cktkj rjsuh lUr dchj uxj
0370035 lukru /keZ la- ek- fo- esgnkcy lUr dchj uxj
0370036 Jh tuknZu la- ek- fo- eqMsjk 'kqDy lUr dchj uxj
0370037 Jh txnEck lkaxcasn la- m- ek- fo-] 'kfupjk cktkj lUr dchj uxj
0370038 Jh vkn'kZ fo|k foykl la- ek- fo- /keZflgokWa cktkj lUr dchj uxj
0370039 Jh txUukFk flag laLd`r fo|kihB dksuh lUr dchj uxj
0370040 Jh jke yfyr lksgjkrh nsoh laLd`r fo|kihB nsodyh lardchj uxj lardchj uxj
0380001 Jh 'kkhryk izlkn la- m- ek- fo- fo|kuxj eksrhxat xks.Mk
0380002 Hkkjrh; la- m- ek- fo- dVjk cktkj xks.Mk
0380003 Jh Lokeh foosdkuUn la- m- ek- fo- othjxat xks.Mk
0380004 Jh Lokeh jke feyu nkl la- m- ek- fo- >kyh/kke xks.Mk
0380005 Jh ekyoh; deykdj la- m- ek- fo- [kjxwiqj xks.Mk
0380007 Jh jke la- m- ek- fo- ijliqj xks.Mk
0380008 Jh jketkudh la- m- ek- fo- jkuh cktkj cMxkWo xks.Mk
0380009 Jhjke ujs'knkl jkelqUnjnkl la-m-ek-fo- cuxkao rjcxat xks.Mk
0380010 Jh jkuh lQZjkt dqWaofj la- m- ek- fo- cjxnh dksV xks.Mk
0380011 jkuh tkeoUrh dqWofj la- m- ek- fo- /kkusiqj xks.Mk
0380012 Jh lhrkjke la- m- ek- fo- cVkSjk yksgkaxh xks.Mk
0380013 lqeu la- fo|kihB m- ek- fo- bfV;kFkksd xks.Mk
0380014 Jh rqylh la- m- ek- fo- nfj;kiqj 'khryxat xzk.V xks.Mk
0380015 Jh tenfXu _f"k la- ek- fo- vengh xks.Mk
0380016 Jh tqxy fd'kksj lukru /keZ la- m- ek- ikB'kyk fdU/kkSjk rjcxat xks.Mk
0380017 Jh turk la- m- ek- fo- fnudj iqj xks.Mk
0380018 Jh ukxs'oj ljLorh la- m- ek- fo- 'kkgiqj xks.Mk
0380019 usrkth lqHkk"k la- m- ek- fo- d.M: iwjs gkfde flag xks.Mk
0380020 vkn'kZ lkaxosn la- m- ek- fo- bfefy;k xq:n;ky xks.Mk
0380021 Jh x.ks'k la- m- ek- fo- fifu dkSfM;k iks- dksfM;k xks.Mk
0380022 Jh xq: ujgfj Lekjd la- ek- fo- fnokdj uxj xks.Mk
0380023 Jh y{eh ukjk;.k la- m- ek- fo- jkeiqj Vsxjgk xks.Mk
0390001 egjktk ikVs'ojhizlkn flag m-ek-la-fo- >kj[k.Mh js- LVs- cyjkeiqj
0390002 Jh jk/kk d`".k la- m- ek- fo- nsohikVu rqylhiqj cyjkeiqj
0390003 vkn'kZ la- m- ek- fo- Hkxorhxat cyjkeiqj
0400001 egktuku la- ek- fo- Hkwixat i;kxiqj cgjkbp
0400002 Jh ckck xksiy Hkkjrh ek- la- fo- dksMjhrky i;kxiqj cgjkbp
0400003 Jh f'ko cq<+ok ckck la- ek-fo- csgMk [kSjh?kkV cgjkbp
0400004 Jh fl)ukFk la- ek- fo- lsejkSuk ljgnh fo'os'ojxat cgjkbp
0400005 Jh jaxe la- ek- fo- xfu;kiqj cMukiqj cgjkbp
0400006 Jhjke tkudh f'ko la-ek-fo-dSyk'k ckx ijfl;k vkJe i;kxiqj cgjkbp
0400007 Jh jke ukjk;.k oS- la- ek- fo- ijeiqj iks- izgykn xkao cgjkbp
0400009 Jh txTthrs'oj la- ek- fo- jktk ckS.Mh cgjkbp
0400010 vkn'kZ laLd`rk;qosZn ek- fo- cgjkbp cgjkbp
0410011 Jh jke tkudh la- m- ek- fo- bdkSuk JkoLrh
0410012 Jh lqjHkkjrh fuxe fo|kihB xq#dqy la-m-ek-fo-fxykSyk JkoLrh
0420001 Jh 'kkfUr fudsru la- m- ek- fo-lqnkekiqjh U;ksrh :nkSyh QStkckn
0420002 Jh g;xzho jkekuqt la- m- ek- fo- guqeku dq.M v;ks/;k QStkckn
0420003 Jh 108 vkpk;Z ns'kHkw"k.k fn- tSu xq:dqy la- m- ek- fo QStkckn
0420004 Jh j?kqoj la- m- ek- fo- LoxZ}kj v;ks/;k QStkckn
0420005 Jh ;ksfxjkt Jhjke la- m- ek- fo- jke?kkV v;ks/;k QStkckn
0420006 Jh Hkkxor la- m- ek- fo- #lh efUnj u;k?kkV v;ks/;k QStkckn
0420007 Jhen ckyeqdqUn egknsf'kd la- m- ek- fo- LoZx)kj v;ks/;k QStkckn
0420008 KkuHkkjrh la- m- ek- fo- yyqokiqj :nkSyh QStkckn
0420009 JhLokeh ukjnkuUn la- Le`- la- fo- ujgfjiqj QStkckn
0420010 MsMjkt chtjkt m- ek-la- fo- v;ks/;k QStkckn
0420011 Jh cyoUr vkn'kZ la- m- ek- fo- nqxok nsox< QStkckn
0420012 fdlku la- m- ek- fo- HkSjksiqj egcwcxat QStkckn
0420013 Jh d`".kkuUn jkeckM+h la- ek- fo|ky; #nkSyh QStkckn
0420014 egUr jke d`iky nkl laLd`r ckfydk m0 ek0 fo0 dY;k.kiqj fNrkaok fVdjh QStkckn
0420015 Jh egsUnz la- m- ek- fo- [ktqjgV QStkckn
0420016 Jh f=knf.Mnso la- m- ek- fo- dks'kysl lnu dVjk v;ks/;k QStkckn
0420017 Jh fl)s'ojukFk la- ek- fo- egknsoiqj egksyh QStkckn
0420018 Jh fu%'kqYd xq#dqy la- m- ek- fo- v;ks/;k QStkckn
0420019 Jh fuokl cks/kk;u jkekuqt la-m-ek-fo-m-rksrkfnzeB v;ks- QStkckn
0420020 Jh ikoZrh la- m- ek- fo- Hkjr dq.M QStkckn
0420021 jkeizlkn la- m- ek- fo- vekflu QStkckn
0420022 Jh jke pj.k la- m- ek- fo- jke?kkV v;ks/;k QStkckn
0420023 jkensf'kd la- m- ek- fo- jkekiqj vadkjhiqj QStkckn
0420024 Jh jkekuqt osnkUr la- m- ek- fo- v;ks/;k QStkckn
0420025 Jh jkt xksiky la- m- ek- fo- 'kkL=khuxj v;ks/;k QStkckn
0420026 Jh l)HkZ foof/kZuh m-ek-la-ik- tkudh ?kkV v;ks/;k QStkckn
0420027 ljLorh Kku efUnj la-m-ek- fo- vkuUn uxj xks'kkbxat QStkckn
0420028 lkoZ HkkSe la- m- ek- fo- ihB izeksnou v;ks/;k QStkckn
0420029 Jh mekifr la- m- ek- fo- ehjkiqj v;ks/;k QStkckn
0420030 Jh nso laLd`r m- ek- fo- lkjh QStkckn
0420031 Jh oS".ko /keZ izcf/kuh la- m-ek- cMk LFkku v;ks/;k QStkckn
0420032 Jh oSfndkn'kZ la- m- ek- fo- lj;wckx v;ks/;k QStkckn
0420033 Jh ohjjk/ko Hkxor la- m- ek- fo- v;ks/;k QStkckn
0420034 Jh osnkUr fo|kihB la- m- ek- fo- v;ks/;k QStkckn
0420035 pUnz'ks[kj la- m- ek- fo- xksgfu;k cUnuiqj QStkckn
0420036 Jh tkudh je.k la- m- ek- fo- xks'kkbZxat QStkckn
0420037 Jh txnxq# jkekuUnkpk;Z la- m- ek- fo- v;ks/;k QStkckn
0420038 Jh ukjk;.k la- m- ek- fo- _f"kvkJe jkuks ikyh v;ks/;k QStkckn
0420039 vkn'kZ vkS|ksfxd la- m- ek- fo- xks'kkbZxat QStkckn
0420040 Jh vo/k izlkn ljLorh la- m- ek- fo- xukSyh tjk;y dyak QStkckn
0420041 Jh vukfn czge la- m- ek- fo- 'kkfUr Hkou v'kQhZ Hkou v;ks/;k QStkckn
0420042 Jh x`g ukxnso la- m- ek- fo- xgukxu jk;iV~Vh QStkckn
0420043 Jh xk;=kh czgep;kZJe la- m- ek- fo- of'k"B dq.M v;ks/;k QStkckn
0420044 xksLokeh nq[kh ckck la- m- ek- fo- vkxkxat fVdjh QStkckn
0420045 Jh xkso/kZu la- m- ek- fo- jkedksV v;ks/;k QStkckn
0430046 Jh 'kadj la- m- ek- fo- xkWa/kh uxj HkhVh vEcsMdjuxj
0430047 Jh 'kadj th la- m- ek- fo- danfj;kok xkslkbZxat vEcsMdjuxj
0430048 Jh 'kk[kk xq#dqy okuizLFkJe la- ek- fo- jTtkSj Vk.Mk vEcsMdjuxj
0430049 Jh 'kkfUr la- m- ek- fo- uxgjk xkslkbZxat vEcsMdjuxj
0430050 Hkkjrh Hkou la-m- ek- fo- ljS;k  jkts lqyrkuiqj vEcsMdjuxj vEcsMdjuxj
0430051 Jh HkqtXxsa"oj ukFk la- m- ek- fo- pd egknso Hkqtxh vEcsMdjuxj
0430052 Jh ukFk la- m- ek- fo- lqrsgj iqj jkeuxj vkneiqj vEcsMdjuxj
0430053 KkupUn ckfydk la- m- ek- fo- rktqiqj gtiqjk vEcsMdjuxj
0430054 Kku pUnz la- m- ek- fo- rktwiqj gtiqjk vEcsMdjuxj
0430055 Jh dekZ nsoh euhjke la-m- ek- fo- [ksekiqj Hkxksyk vEcsMdjuxj
0430056 dkR;k;u la- m- ek- fo- lsBkdyk vEcsMdjuxj
0430057 f'k'kq la- m- ek- fo- ohj flagiqj ljS;k vEcsMdjuxj
0430058 Jh f'ko Hkou la- m- ek- fo- jkeiqj feRrwiqj vEcsMdjuxj
0430059 foeyk nsoh Lekjd la- m- ek- fo- fcMgj vEcsMdjuxj
0430061 Jh gjnw la- m- ek- fo- czkge.k iqj ldjk cUnhiqj vEcsMdjuxj
0430062 Jh gjxkSjh la- m- ek- fo- vkneiqj frUnkSyh vEcsMdjuxj
0430063 Jh iou lqr la- fo|kefUnj y[kehiqj mrjsFkw Vk.Mk vEcsMdjuxj
0430064 jke izrki la- ek- fo- vrjkSjk jkeckck vEcsMdjuxj
0430065 jke nqykjh ckfydk la- ek- fo- ljLorh uxj eqckjdiqj vEcsMdjuxj
0430066 Jh jkekuUn la- ek- fo- fHkmjk vEcsMdjuxj
0430068 ljLorh la- m- ek- fo- csyouk okyk iSdkSyh vEcsMdjuxj
0430069 lw;Z ukjk;.k Jh jke nkl la- m-ek- fo- vk'kkthriqj vEcsMdjuxj
0430070 lkgcn;ky la- ek- fo- e/kqiqj ehjuiqj okyk iSdkSyh vEcsMdjuxj
0430071 lukru /keZ la- m- ek- fo- mnklhu vkJe Vk.Mk vEcsMdjuxj
0430074 vk;qosZn la- b- dkyst lqjgjiqj ekyhiqj vEcsMdjuxj
0430075 Jh vkn'kZ la- fo- vdckyiqj lygjiqj ekyhiqj vEcsMdjuxj
0430076 xkWa/kh Lekjd la- m- ek- fo- jkts lqYrkuiqj vEcsMdjuxj
0430077 xk;=kh la- iwoZ ek-fo- HkViqjok ct nfg;k ikbZiqj cl[kkjh vEcsMdjuxj
0430078 xq#nso la- fo|k efUnj m- ek- fo- i#b;k vkJe vEcsMdjuxj
0430079 xzkeh.k tu lg;ksxh vkn'kZ la- ek- fo- flKkSfy;k vEcsMdjuxj
0430080 y{eh ljkst la- m- ek- fo- dqehZMhgk jkenkl iV~Vh vEcsMdjuxj
0430081 jke/kkjh jfo'kadj la0ek0fo0 'kkgiqj cuxoka vEcsMdj uxj 'kkgiqj cuxoka vEcsMdj uxj
0440001 Hkqous'ojh izrki la- ek- fo- dqMokj lqYrkuiqj
0440005 Jh cynso nkl guqeUr la- ek- fo- muqj[kk dqVh lqYrkuiqj
0440006 deykdj la- ek- fo- yksgjkem lqYrkuiqj
0440007 deykifr la- ek- fo- ckaxj [kqnZ lqYrkuiqj
0440008 egf"kZ n;kuUn la- ek- fo- ?kksfy;k Msgfj;koka lqYrkuiqj
0440009 Jh enu pUnz la- ek- fo- y[kum ukdk lqYrkuiqj
0440010 Jh f'ko lukru /keZ la- ek- fo- foyokbZ lqYrkuiqj
0440011 Jh fgUnw la- ek- fo- HkjFkhiqj HknS;k lqYrkuiqj
0440012 Jh fo|k/keZ of)Zuh la- ek- fo- dksbjh iqj lqYrkuiqj
0440014 Jh guqer laLd`r ikB'kkyk fotsFkqvk lwjkiqj lqYrkuiqj
0440017 Jh jketkudh la- ek- fo- lqUnjiqj esoiqj lqYrkuiqj
0440018 Jh laLd`r ek/;fed fo|ky; djkSfn;k lqYrkuiqj
0440019 Jh lhrkjke la- ek- fo- fn;jk lqYrkuiqj
0440021 vkn'kZ xkSjh'kadj la- ek- fo- jloknk 'kgkcqn~nhuiqj lqYrkuiqj
0440023 ckck fo'oukFk la- ek- fo- e#bZ d`".knkliqj ikS/kujkeiqj lqYrkuiqj
0450001 Jh fo}Rifj"kYyks/ksz'oj m-ek-la-fo-egknsok iks] yks/kkSjk ckjkcadh
0450002 Jh lfPpnkuUn xq#dqy ek- la- fo- eq.Mkxksiky 'kkgiqj ckjkcadh
0450003 Jh lukru/keZ la- m- ek- fo- ukxs'oj ukFk ckjkcadh
0450004 Jh xq#dqy la- ek- fo- gSnjx<+ ckjkcadh
0460001 Jh'kkjnk la-m-ek-fo-103 fo|kUr ekxZ lqUnjckx ykydqvkWa y[kuA.
0460002 ckck nkSyrfxfj la- m- ek- fo- gfj uxj nqxkok y[kuA.
0460003 f'ko izlkn la- m- ek- fo- fNrokiqj itkok y[kuA.
0460004 uoy fd'kksj la- m- ek- fo- 75 gtjrxat y[kuA.
0460005 xq#dqy vkJe m- ek-la- fo- ls- Mh tkudhiqje y[kuA.
0470001 Jh 'kkjnk uUn fo'oHkj ukjk;.k la- ek- fo- cEgkSjk lhrkiqj
0470002 Jherh xaxk nsoh f=kikBh la- ek- fo- bUnjkSyh lhrkiqj
0470003 Jh ckxh'oj l- m- ek- fo- cxpu pfB;k] lhrkiqj
0470004 dsu ;wfu;u ek- la- fo- gjxkWao rhFkZ lhrkiqj
0470005 Jh eksgunkl xq:dqy la- ek- fo- xksiky?kkV lhrkiqj
0470006 Jh jkeyky la- ek- fo- ljkslk lhrkiqj
0470007 Jh jkekuqt la- ek- fo- jsmlk fcloka lhrkiqj
0470008 Jh jktsUnz iqjh la- fo- eB pdngk 'kadjiqj lhrkiqj
0470009 Jh ljLorh la- ek- fo- [kSjkckn lhrkiqj
0470010 Jh lukru /keZ m- ek- la- fo|kihB fclokWa lhrkiqj
0470011 Jh osnO;kl la-m- ek- fo- uSfe"kkj.; lhrkiqj
0470013 Jh turk la- ek- fo- /kuiqfj;k bVkSok lhrkiqj
0470014 v/;kRe fo|kihB czEgp;kZkJe uSfe"kkj.; lhrkiqj
0470015 vuUr Jh oklqnso la- ek- fo- uSfe"kkj.; lhrkiqj
0470016 Jh xksiky nkl osnosnkax fo|kihB ,sekckx uSkfe"kj.; lhrkiqj
0470017 Jh yfyrknsoh _f"kdqy la- ek- fo- uSfe"kkj.; lhrkiqj
0470018 Jh fo'oHkj ukjk;.k frokjh la-ek-fo- frokjh pkSjkgk lhrkiqj
0480001 Jh f'k'kq lq/kkjd la- ek- fo- flaxkgh y[kheiqj[khjh
0480002 Jh jk/kkd`".k lk-vk-la- ek- fo- xksykxksd.kZ ukFk y[kheiqj[khjh
0480003 Jh jk/kkje.k la- fo- QjsUnk eksgEenh y[kheiqj[khjh
0480004 jkuh pUnsyh fo|k foykl ek- la- ik- xksyk xksd.kZukFk y[kheiqj[khjh
0480005 Jh lukru /keZ vkn'kZ la- ek- fo- y[kheiqj[khjh
0480006 Jh ukxs'oj ckck la- ek- fo- /kkSjgjk Vkmu y[kheiqj[khjh
0480007 Jh ijk'kjukFk la0 ek0 fo0 ef<;k?kkV y[kheiqj[khjh
0490001 Jh nqxkZ osn osnkax fo|kihB la- ek- fo- f/k;j egksfy;k gjnksbZ
0490002 O;kdj.k rRo izdkf'kdk la- m- ek- fo- lk.Mh gjnksbZ
0490003 Jh egs'ojkJe la- ek- fo- gfj;koka gjnksbZ
0490004 Jh fpRrj flag la- m- ek- fo- pfB;k gjnksbZ
0490005 Jh u`flagkJe la- m- ek- fo- figkuh gjnksbZ
0490006 Jh vk;Z la- ek- fo- l.Mhyk gjnksbZ
0490007 vkn'kZ Jh ln~ fo|ky; ckthxat eYykoka gjnksbZ
0490008 Jh jke laLd`r ek/;fed fo|ky; pkankiqj dfV;kjh [kkl gjnksbZ
0490010 dk'kh izlkn laLd`r mPprj ek/;fed fo|ky; fldUnjiqj ef>yk gjnksbZ fldUnjiqj ef>yk gjnksb
0500001 Jh >k.Ms'oj lkeosn la- ek- fo- cMkSjk mUuko
0500002 Jh d`".kk Hkw"k.k osn osnkax fo|ky; ckWaxjem mUuko
0500003 f'ko izlkn ik.Ms; la- ek- fo- dyDVjxat mUuko
0500004 Jh izrkis'oj egknso la- fo- pSu[ksM+k eobZ mUuko
0500005 Jh jke laLd`r ek/;fed fo- nsokjk dyka mUuko
0500006 laLd`r egkfo|ky; ekSjkokWa mUuko
0500007 Jh lhrkjke t;jke ,aXyks la- ek- fo- lqesjiqj mUuko
0500008 Jh nsoh nRr la ikB'kkyk jkoriqj fldUnjiqj d.kZ mUuko
0500009 Jh x.ks'k laLd`r ek- fo- ikVu mUuko
0510002 Jh ekuo thou lq/kkj czg~ep;Z la- ek- fo- Myem jk;cjsyh
0510003 fo'oukFk flag ek-la-fo vj[kk jk;cjsyh
0510004 Jh guqer la- ek- fo- ikjkdyka jk;cjsyh
0510005 ia- f'kon;ky 'kqDy la- fo- euksgj uxj ijS;k jk;cjsyh
0510006 Jh jk/kkd`".k la- ek- fo- Myem jk;cjsyh
0510007 Jh jk/kk d`".k la- egk fo- jktkem cNjkoka jk;cjsyh
0510008 Jh jkeiky Lek-m-ek-la-fo- uw:n~nhu iqj djfg;k cktkj jk;cjsyh
0510009 Jh jkes'oj >kj[k.M la- m- ek-fo- iwjspkSgku jsoyh jk;cjsyh
0510010 Jh laLd`r m- ek- fo- enuiqj ljk; ekfud jk;cjsyh
0510011 Jh ukjk;.k la- m-ek- fo- >k[kjk'kh uk;u jk;cjsyh
0510012 Jh vfEcdk th ek- la- fo- eqjkjem jk;cjsyh
0510014 Jh xkSjh'kadj la- egk- fo- cMkxkao jk;cjsyh
0510015 Jh loZfgrdkfj.kh ek/;fed la ikB'kkyk guqekuxat xksM+ok jk;cjsyh
0520001 Jh ';ke yky 'kqDy la- m- ek- fo- v;ks/;k dksjkWo iz;kxjkt
0520002 ia0 ';keyky frokjh la- m- ek- fo- 122 chpd iz;kxjkt
0520003 Jh 'khryk izlkn ik.Ms; la- ek- fo- iFkjk esatk iz;kxjkt
0520004 Jh 'ks"kef.k la- m-ek- fo- djfi;k [ksojk iz;kxjkt
0520005 Jh /keZKkuksins'k la- ek- fo- ekyoh; uxj iz;kxjkt
0520006 Jh ;qf/kf"Bj izlkn feJ la- ek- fo- gsrkiqj iz;kxjkt
0520007 Jh HkSjo yky frokjh la- m- ek- fo- m:ok eastk iz;kxjkt
0520008 Mk-Hkhejko vEcsMdj la- fo- uokcxat vVjkeiqj iz;kxjkt
0520009 Jh Hkkxor nsf'kd la- m- ek- fo- u`flag efUnj nkjkxat iz;kxjkt
0520010 Jh d`".k la- m- ek- fo- [knjgu dk iwjk A?pkMhg iz;kxjkt
0520011 Jherh fo|korh nsoh la- m- ek- fo- nlkSrh esatk iz;kxjkt
0520012 Jh T;ksfr"kihB la- m- ek- fo- vyksihckx iz;kxjkt
0520013 Jh egUr fopkjkuUn la- m- ek- fo- ck?kEcjh xn~nh nkjkxat iz;kxjkt
0520014 Jh jke vk/kkj la- m- ek- fo- guqeku xat iSfrgk dksjkoa iz;kxjkt
0520015 Jh cSdq.B ukFk la-m-ek-fo-cSdq.B /kke vyksihckx iz;kx iz;kxjkt
0520016 Jh ctzkWax la- m- ek- fo- nsoyh Qwyiqj iz;kxjkt
0520017 Jh d`".k iz.kkeh la- m- ek- fo- HkbZ;k eastk iz;kxjkt
0520018 deyujk;.k ik.Ms; la- m- ek- fo- [ktqjh dksjkWao iz;kxjkt
0520019 Jh deykdj la- ikB'kkyk 'kadjx<+ iz;kxjkt
0520020 Jh eFkqjk izlkn la- iwoZ ek- fo- Hkxslj iz;kxjkt
0520021 Jh egf"kZ ikf.kfu la- m- ek- fo- cMks[kj iz;kxjkt
0520022 Jh egf"kZ nqokZlk la- m- ek- fo- ddjk nqokoy iz;kxjkt
0520024 Jh f'ko 'kekZ la- m- ek- fo- nkjkxat iz;kx iz;kxjkt
0520025 Jh f'ko la- m- ek- fo- lSnkckn iz;kxjkt
0520026 Jhf'kog"kZ nso ukjk;.k la- m- ek- fo- vdks h dY;k.kiqj iz;kxjkt
0520027 Jh f=kos.kh la- m- ek- fo- nkjkxat iz;kxjkt
0520029 Jh fo'oukFk la- m- ek- fo- dksjkao iz;kx iz;kxjkt
0520030 Jh fo|kuUn ljLorh la- ek- fo- ceSyk gfMa;k iz;kxjkt
0520031 Jh g"kZ lkfo=kh la- m- ek- fo- nkjkxat iz;kx iz;kxjkt
0520032 Jh gfjjke xksiky d`".k l-/k- l- ek- fo- 24 e.Mh nkjkxat iz;kxjkt
0520033 Jh guqear la- m- ek- fo- [khjh iz;kxjkt
0520034 Jh guqer la- m- ek- fo- jkeckx iz;kxjkt
0520035 Jh ijekuUn la- m- ek- fo- pkanh uFk?iqj iz;kxjkt
0520036 Jh jke lqesj frokjh la- ek- fo- ukjh ckjh iz;kxjkt
0520037 Jh jke v{k;oj eqf[k;k la- m- ek- fo- dksgM+kj iz;kxjkt
0520038 Jh jkensf'kd la- m- ek- fo- Jh oS".kokJe nkjkxat iz;kx iz;kxjkt
0520039 Jh lPpk v?;kRe la- m- ek- fo- vjSy iz;kxjkt
0520040 l`f"V vuqla/kku la- m- ek- fo- lksjkao iz;kxjkt
0520041 Jh ladhruZ czgep;kZJe la- m- ek- fo- >awlh iz;kxjkt
0520043 lg;ksx la- m- ek- fo- >walh iz;kxjkt
0520044 Jh lkSnkfeuh la- m- ek- fo- 149 foosdk uUn ekxZ iz;kxjkt
0520045 Jh lokZ;Z vkn'kZ la- m- ek- fo- 230 cgknqj xat iz;kxjkt
0520046 Jh lqcks/kuh la- m- ek- fo- ekaMk iz;kxjkt
0520047 Jh mekdkUr la- m- ek- fo- eqjyhiqj iSfrgk iz;kxjkt
0520048 osn Hkou la- m- ek- fo- J`axsjheB vkyksih ckx iz;kxjkt
0520049 Jh rhFkZjkt lU;klh la- m- ek- fo- >wlh iz;kxjkt
0520050 tMkorh nsoh la- m- ek- fo- vYykiqj iz;kxjkt
0520052 Jh ukFk la- m- ek- fo- fljlk estk iz;kxjkt
0520053 Jh ukjk;.k nkl la- m- ek- fo- dksyljk ysfMikjh iz;kxjkt
0520054 Jh ds'ko nsf'kd la0 m0 ek0 fo0 90@111 eksjh nkjkxat iz;kxjkt
0520055 Jh vksadkj ukFk frokjh la- m- ek- fo- fldjh dskjkao iz;kxjkt
0520056 Jh vkuUn cks/kkJe la-m- ek- fo- frokjhiqj iz;kxjkt
0520057 Jh xaxs'oj laLd`r m- ek- fo- ijekuUn vkJe >walh iz;kxjkt
0520058 Jh xkSjh 'akdj Lekjd la- m- ek- fo- J`axosjiqj iz;kxjkt
0520059 yksdekU; fryd egjkuh la- m- ek- fo- yk{kk x`g gf.M;k iz;kxjkt
0520060 Jh ia- oklqnso 'kqDy la- m- ek- fo- ipsMk dksjko iz;kxjkt
0520061 Jh jke d`iky f=kikBh la- iw- ek- fo-f[kmyh Hkksxu iz;kx iz;kxjkt
0520062 vkn'kZ la- m- ek- fo- rqykiqj eqdqUniqj iz;kxjkt
0520063 Jh lw;Z ukjk;.k Lekjd la- ek- fo- nqf[k;kiqj vVjkeiqj iz;kxjkt
0520065 cS|ukFk la- m- ek- fo- HkLdk estk jksM iz;kxjkt
0520066 Jh jkel[kk ik.Ms; la- iw- ek- fo- lsefjgk dksjkao iz;kxjkt
0530067 Jh HkwrukFk ekSuh Lokeh la-m-ek-fo- ykSxkoka dqfEg;kokW dkS'kkEch
0530068 Jherh d`".kk f=kikBh la- m- ek- fo- vyokjk ea>uiqj dkS'kkEch
0530070 Jh ukjk;.k /keksZins'k m- ek- la- fo- cjEcjh csjkSapk dkS'kkEch
0530071 ia- Jh ';ke fcUnk izlkn la- m- ek- fo- eksghmnnhu iqj dkS'kkEch
0530072 Jh bUnz ukjk;.k f=kfnosUnz la- ek- fo- fljlh pjok dkS'kkEch
0530073 xq:dqy oSfnd la- fo- fljkFkw dkS'kkEch
0530074 f=kikBh ia- jke #i la- fo- tksxkiqj fglkeckn dkS'kkEch
0530075 Jh gqcyky vkn'kZ la- m- ek- fo- Hkjokjh dkS'kkEch
0530076 Jh iz;kx jke la-iwoZ ek- fo- gkjf;iqj ljk; dkS'kkEch
0530077 Jh jke d`iky ckfydk la- ek- fo- MwMh jkuhiqj dkS'kkEch
0530078 Jh jke mRrj ek- la- fo- yqgjs pjok dkS'kkEch
0530079 Jh nqxkZ nsoh la- m- ek- fo- e>auiqj dkS'kkEch
0530080 Jh nsoek;k )kjdk izlkn czgepkjh la- egk- fo- jDlckjk dkS'kkEch
0530081 Jh ukjk;.k la- m- ek- fo- Vsck ea>uiqj dkS'kkEch
0530082 vkn'kZ Jh f'ko 'kkjnk la- m- ek- fo- beyhxkao dkS'kkEch
0530083 vkn'kZ Jh guqeUr la- m- ek- fo- vdkZegkohjiqj dkS'kkEch
0530084 vkpk;Z 'kkjnk izlkn egkohj la- ek- fo- cSjxkWao clqgkj dkS'kkEch
0530085 Jh dkenfxfj la0 ek0 fo0 [kijk yksgh dkS'kkEch
0540001 Jh Hkkjrh; la- ek- fo- cjSph flyeh Qrsgiqj
0540002 Jh Hkkxor e.My la- ek- fo- /kkrk Qrsgiqj
0540003 Jh QkYxqu fxfj la- ek- fo- fd'kuiqj Qrsgiqj
0540004 Jh _f"kdqy czEgkp;kZJe la- ek- fo- nsoiqjh nsojh Qrsgiqj
0540005 Jh ckydfxfj ek- la- fo- jkbZiqj vkyeiqj xsfj;k Qrsgiqj
0540006 Jh ckyiqjh la- ek- fo- gFkxkao Qrsgiqj
0540007 Jh czEg la- ek- fo- Lokeh ckx xugh fot;hiqj Qrsgiqj
0540008 Jh czEgs'oj la- ek- fo- ukScLrk oSxkWao Qrsgiqj
0540009 Jh eqfudqy la- ek- fo- ckjk Qrsgiqj
0540010 Jh fo|k Hkw"k.k la- ek- fo- vekSyh Qrsgiqj
0540011 Jh ixys'oj la- ek- fo- djsjk riuh Qrsgiqj
0540012 Jh jekfcgkjh la- m- ek- fo- tksfugkW Qrsgiqj
0540013 Jh jke la- ek- fo- czEgkiqj e.Mk lajk; Qrsgiqj
0540014 Jh laLd`r ekrZ.M la- ek- fo- fcUndh Qrsgiqj
0540015 vkn'kZ Jh d"B la- ek- fo- dks.Mkj egk[ksM+k Qrsgiqj
0540016 Jh vkuUn la- ek- fo- csyk eobZ Qrsgiqj
0550001 Jh 'kkEHkoh la- m- ek- fo- fprkeuiqj iVuk izrkix<+
0550002 Jh /keZ izk.k dksBhoky la- m- ek- fo- y{ehdkUr xat izrkix<-
0550003 Jh Nk=iky la- m- ek- fo- jktkrkjk vekoka izrkix-
0550004 bUnzk.kh 'kadj laLd`r fo|k fudsru la- m- ek- fo- dVjk izrkix<-
0550005 Jh cky d`".k la- m- ek- fo- JhdkUriqj Hkwfi;kem izrkix<-
0550006 Jh gjeq[k jk; threy la- ek- fo- fpyfcyk izrkix<-
0550007 Jh d`".k la- ek- fo- jkuhxat dSFkksyk izrkix<-
0550009 ia- csuh izlkn la- ea- fo- dksfB;kgh fnyhiiqj izrkix<-
0550010 Jh d`".k jkekuqt la- m- ek- fo- iwjs czEgpkjh lxjk izrkix<-
0550011 Jh dkfydk la- m- ek- fo- jebZiqj fof'kuh i`Fohxat izrkix<+
0550012 Jh fo".kq fxjtkfnR; la- ek- fo- xksikyiqj lkaxhiqj izrkix<-
0550013 Jh gfjfe=k f'k{kk fudsru la- ek- fo- oklqiqj ekU/kkrk izrkix<-
0550014 Jh ijkdq'k la- ek- fo- iwjsuksrh izrkix<-
0550015 Jh j?kqjkt la- m- ek- fo- csrh dq.Mk izrkix<+
0550016 Jh jk/kkd`".k xkSjh 'kadj la- ek- fo- dwjkMhg gfjgj xat izrkix<-
0550017 Jh jke Hkjksl la- ek- fo- pjS;k iwjslukFk iV~Vh izrkix<-
0550018 Jh jked`ikyq la- ek- fo- iwjs eqjyh vekoka izrkix<-
0550019 Jh jke Vgy la- m- ek- fo- ;nqukFkiqj lSQkckn izrkix<-
0550020 jke u;u mik/;k; ikf.ku la- ek-fo- nsoj[kk lksuiqjk izrkix<-
0550021 Jh jkek/kkj la- ek- fo- iwjsd.Bh iks- csuh ek/ko uxj izrkix<-
0550023 jktxq# Jh d`".k ik.Ms; lkaxosn la-m-ek-fo- cs- 'kkL=kh izrkix<+
0550024 JhlUr f'kjksef.k xks- rqylhnkl la- fo- vo/ks'ojukFk dq.Mk izrkix<-
0550025 laLd`r ek- fo|ky; ?kqblj ukFk dEHkkiqj izrkix<-
0550026 Jh ljLorh la- m- ek- fo- iwjs eBgk uksrh izrkix<-
0550027 Jh os.kh ek/ko la- m- ek- fo- cs.kh ek/ko uxj izrkix-
0550028 Jh pf.Mdk la- m- ek- fo- l.Mok pf.Mdk izrkix<-
0550029 rqylhjke m- ek- la- fo- HknkSlh izrkix<-
0550030 vfEcdk la- m- ek- fo- guqeku xat vBsgk izrkix<-
0550031 vftr lkseca'kh la- m- ek- fo- jktckx izrkix<+
0550032 vkn'kZ Jh equh'oj la- m- ek- fo- xkSjkekQh izrkix<-
0550033 vpy fcgkjh la- fo- cMh+ dqVh dkykdkadj izrkix<-
0550034 Jh xkSjh'kadj la- ek- fo- HkVuh izrkix<-
0550035 Jh xksfcUn nsf'kd la- m- ek- fo- tsBokjk izrkix<-
0550036 xzke lHkk m- ek- la- fo- xgjkSyh 'kkgiqj izrkix<-
0550037 ykynkl Lekjd vkJe la- m-ek- fo- Fkkghiqj gfjgjxat izrkix<-
0550038 y{eh ukjk;.k la- m-ek- fo- iwjs [kqf'k;kyh ckcwxat izrkix<-
0560001 Jh Hkjr Hk.Mkj la- m- ek- fo- Hkjrdwi fp=kdwV
0560002 Jh Hkkxor e.My la- ek- fo- em fp=kdwV
0560003 Jherh idkSvk nsoh la- ek- fo- ekfudiqj fp=kdwV
0560004 Jh /keZ la- m- ek- fo- ljS;k fp=kdwV
0560005 Jh ckyk th la- m- ek- fo- fp=kdwV
0560006 Jh ckYds'ojh la- m- ek- fo- yksgnk i=kky; fp=kdwV fp=kdwV
0560007 Jh egf"kZ ckYehfd vkJe /keZla?k la- m- ek- fo- ykykiqj jSiqjk fp=kdwV
0560008 Jh ekSuh ckck iapeq[kh guqer la- ek- fo- jke?kkV fp=kdwV
0560009 Jh fp=kdwV guqer la- ek- fo- ckeuiqj fp=kdwV
0560010 Jh jke cYyHkk 'kj.k la- m- ek- fo- ukanh rkSjk fp=kdwV
0560011 Jh jke tkudh la- ek- fo- pj ,sapokjk fp=kdwV
0560012 Jh ladV ekspu la- ek- fo- Nhcks fp=kdwV
0560013 Jh nkuw ckck la- m- ek- fo- veok Nhcks fp=kdwV
0560014 Jh rqylh Lekjd la- m- ek- fo- jktkiqj fp=kdwV
0560015 Jh t;nso oS"k.ko la- m- ek- fo- djoh fp=kdwV
0560016 Jh vkLrhd la- ek- fo- vkSngk fp=kdwV
0560017 xksiky fgUnh laLd`r m- ek- fo- jflu fp=kdwV
0560018 vk;q"k xzke laLd`r foKku ek/;fed xq:dqy vk;q"k xzke dohZ fp=dqV
0570001 Jh ;ejsgh ukFk la- m- ek- fo- cUFkjh ckank
0570002 Jh HkwrukFk la- m- ek- fo- fxjokWa ckank
0570003 Jh Hkxorh vkJe la- m- ek- fo- ujSuh ckank
0570004 Jh dkS'ky fd'kksj la-m- ek- fo- vthrikjk fcyxkWao ckank
0570005 Jherh dSyk'korh la- ek- fo- frUnokjh ckank
0570006 Jh ccs# la- m- ek- fo- ccs# ckank
0570007 Jh ckenso la- ek- fo- ckank
0570008 Jh czEg xk;=kh la- m- ek- fo- vfygk ckank
0570009 Jh eUuw yky la- m- ek- fo- vrjkZ ckank
0570010 Jh egkohj la- m- ek- fo- iqWaxjh ckank
0570011 Jh f'ko izlUu la- ek- fo- lkFkh ckank
0570012 Jh f'ko ukjk;.k la-m- ek- fo- [kqjg.M LVs'ku ckank
0570013 Jh jke tkudh la- m- ek- fo- egqVk ckank
0570014 Jh jke yhyk la- ek- fo- ckank
0570015 ladV ekspu la- m- ek- fo- Hkqtj[k ckank
0570016 ljtw lsod la- m- ek- fo- edkZ ckank
0570017 Jh lqjHkkjrh la- m- ek- fo- vksju ckank
0570018 Jh xk;=kh vkn'kZ la- m- ek- fo- jk;iqj xM+fj;k ckank
0570019 Jh xkSjh 'kadj la- m- ek- fo- C;kSatk ccs: ckank
0570020 Jh y{eh ukjk;.k la- m- ek- fo- xksf[k;k ckank
0580001 Jh Bkdqj th vkn'kZ la- m- ek- fo- bfefy;k] gehjiqj
0580002 Jh Hkqous'ojh egs'ojkuUn xq:dqy la- m- ek- fo- >yks[kj gehjiqj
0580003 Jh Lokeh foosdkuUn la- ek- fo- ekSngk gehjiqj
0580004 Jh Lokeh izsekuUn la- m- ek- fo- v[k.MkJe fj:ok gehjiqj
0580005 czEgkzuUn la- m- ek- fo- jkB gehjiqj
0580006 Jh dksVs'oj la- m- ek- fo- csjh gehjiqj
0580007 Jh gfj laLd`r m- ek- fo- dqjkjk gehjiqj
0580008 Jh ljLorh la- m- ek- fo- Hk#vk lqesjiqj gehjiqj
0580009 Jh v[k.M la-m- ek- fo- fcgquh gehjiqj
0590001 Jh lhrkjke la- ik- tSriqj egksck
0590002 Jh nqxkZ la- m- ek- fo- egksck
0590003 Jh xqeku fcgkjh la- m- ek- fo- pj[kkjh egksck
0600001 Jh ik'oZukFk fnxEcj tSu la- m- ek- fo- c:vk lkxj >kalh
0600002 Jh LojkT;kuUn m- ek- la- fo- eM+ksjh xqjljkW; >kalh
0600003 fodze la-m- ek-fo- lnj cktkj >kalh
0600004 Jh jke d`".k la- m- ek- fo- em jkuhiqj] >kalh
0600005 laLd`r fo|kihB m- ek- fo- oeuqokWa VgjkSyh >kalh
0600007 Jh tksxs'oj la- iwoZ ek- fo- e<+k em jkuhiqj >kalh
0610001 Jh O;kl {ks=k la- m- ek- fo- dkyih tkykSu
0610002 Jh d`".k la- m- ek- fo- xq# dk bVkSjk tkykSu
0610003 Jh laLd`r ikB'kkyk dksap tkykSu
0610004 Jh ln~xq# /kke la- ek- fo- pkWanuh tkykSu
0610005 Jh v[k.MkJe osnkax fo|ky; xk bVkSjk tkykSu
0610007 Jh vkn'kZ la- m- ek- fo- jkeuxj mjbZ tkykSu
0620001 Jh egkohj fnxEcj tSu la0 m0 ek0 fo0 lknwey yfyriqj
0630001 Hkkjrh osn fo- la- ik- cq)iqjh vthrxat dkuiqj uxj
0630002 Jh dYywey la- m- ek- fo- pkoye.Mh dkuiqj uxj
0630003 Jh eqdqUn la- ikB'kkyk irkjk dkuiqj uxj
0630004 Jh fo|k foukssnkn'kZ la- m- ek- fo- ekSuh?kkV uckoxat dkuiqj uxj
0630005 Jh fpjatho yky m- ek- la- fo- cSjh f'kojktiqj dkuiqj uxj
0630007 Jh jk/kk la- m- ek- fo- fuxksgk ukudkjh vkbZ- vkbZ Vh dkuiqj uxj
0630008 Jh jke /kke O;kl vk- m- ek- la- fo- czgkzoRrZ fcBwj dkuiqj uxj
0630009 Jh jkepUn vkn'kZ la- m- ek- fo- eU/kuk dkuiqj uxj
0630010 Jh ljLorh czgkzp;ZkJe la- m- ek- fo- ijeV dkuiqj uxj
0630011 Jh vkn'kZ la- m- ek- fo- cNuk dkuiqj uxj
0630012 Jherh jkuh jkSSrkbuc?ksfyu la- m- ek- fo- jkoriqj] dkuiqj uxj
0630013 ckck j?kquUnu nkl la- ek- fo- oS".ko uxj fcYgksSj dkuiqj uxj
0630015 jk/kk cYyHk la- m- ek- fo- fcBwj dkuiqj uxj
0630017 xaxk izlkn jkeukjk;.k frokjh la- m-a ek- fo- djZgh dkuiqj uxj
0630018 Jh ljLorh la-m-ek- fo- lfuxokWa dkuiqj uxj
0640001 Jh d`".k la- m- ek- fo-dfgatjh dkuiqj nsgkr
0640002 Jh d`".kk;qosfnZd la- ek- fo- ewlkuxj dkuiqj nsgkr
0640003 Jh jke tkudh la- m- ek- fo- uksukjh dkuiqj nsgkr
0640004 Jh jke tkudh la- m- ek- fo- xkSfj;kiqj vdcjiqj dkuiqj nsgkr
0640005 xq:dqy laLd`r bUVj dkyst ugkSyh ftUnkSjk dkuiqj nsgkr
0650001 Jh Kku/ku fnxEcj tSu la- m- ek- fo- ykyiqjk bVkok
0650002 Jh fopkj lHkk la- m- ek- fo- bVkok
0650004 Jh jke vkn'kZ la- m- ek- fo- efUnj egsok bVkok
0650005 Jh jked`".k la- m- ek- fo- jkeckx yqf/k;kuh bVkok
0650006 Jh lhrkjke l- m- ek- fo- HkjFkuk bVkok
0650007 Jh vkRek jke m- ek- la- fo- HkjbZiqj yqf/k;kuh bVkok
0660001 Jh czge la- ek- fo- D;ksVajk vkSjs;k vkSjS;k
0660003 Jh laLd`r dkyst ek- fo- vkSjS;k
0660004 Jh u`flag m-l- ek- fo- fo/kwuk vkSjS;k
0670001 Jh /kkfeZd la- m- ek- fo- uqugkbz dVjk Q#Z[kkckn
0670002 Jh egkohj la-m- ek- fo- 'kkfUr uxj Qrsgx<+ Q#Z[kkckn
0670003 lU;kl vkJe la- m- ek- fo- [kfTvkbZ Q#Z[kkckn
0670004 oSfnd xq:dqy la- m- ek- fo- d`".kiqj e>uk Q#Z[kkckn
0670005 Jh txnh'k pUnz la- m- ek- fo- [ksM+k fljkSyh Q#Z[kkckn
0680001 Jh ykse'k _f"k la- m- ek- fo- mpkWa xqjlgk;xat dUukSt
0680002 Jh Lokeh izsekJe la- m- ek- fo- frokZ dUukSt
0680003 Jh P;ou vkJe la- m- ek- fo- P;klj dUukSt
0680004 Jh eqdqUn la- m- ek- fo- dUukSt
0680006 jk/kk nsoh vkn'kZ la0m0ek0fo0 xqjlgk;xat dUUkkSt
0690003 Jherh t;nsoh la- ek- fo- jkexaxk fczt cjsyh
0690004 Jh czteksgu yky vk;q- la- ek- fo- fcgkjhiqj cjsyh
0690006 Jh fd'ku yky vkn'kZ ek- la- fo- uokcxat cjsyh
0690007 fo".kq la- m- ek- fo- Lo:i uxj pkgckbZ cjsyh
0700001 'kkfUr fudsru la- m- ek- fo- dukdksj ihyhHkhr
0700002 Jh nqX/ks'oj la- ek- fo- ihyhHkhr
0700003 Hkxorh nqxkZ la- ek- fo- fl/kkSjk [kjxiqj foyl.Mk ihyhHkhr
0700004 fo|kFkZ lHkk osnkax ek-la-fo- xq:dqy euqdkeuk tgkukckn ihyhHkhr
0700005 Jh usg# Lekjd la- ek- fo- fl)kJe odSfu;k foylaMk ihyhHkhr
0700006 Jh yfyr la- vkn'kZ m- ek- fo- chlyiqj ihyhHkhr
0710001 Hkkjrh; la- ek- fo- xq#xzke tykykckn 'kkgtgkWaiqj
0710002 Jh f'ko 'kadj la- ek- fo- nysyxat 'kkgtgkWaiqj
0710003 Jherh lkfo=kh nsoh /kfeZd la- ek- fo- frygj 'kkgtgkWaiqj
0710004 Jh ds- ,y- la- ek- fo- tjkSyh 'kkgtgkWaiqj
0710005 Jh J`axh _f"k egkjkt la- fo- nkbZ 'kkgtgkWaiqj
0710006 egf"kZ n;kuUn m- ek- la- fo- jfQ;kckn dyku 'kkgtgkWaiqj
0710007 Jh egf"kZ of'k"B la- fo- uxfj;k cqtqxZ tykykckn 'kkgtgkWaiqj
0710008 Jh fopkjnkl la- ek- fo- Vkij iks- 'kkgiqj tykykckn 'kkgtgkWaiqj
0710009 Jh ij'kqjke la- m- ek- fo- tykykckn 'kkgtgkWaiqj
0710010 lsB x;knhu la- ek- fo- xqUnkSjk nkmniqj 'kkgtgkWaiqj
0710011 xq#dqy la- ek- fo- #nziqj frygj 'kkgtgkWaiqj
0710012 Jh vuUr foKku eBkfJr Jh 'kfDr ek- fo- 'khrykihB 'kkgtgkWaiqj
0710013 ykyk eFkqjk izlkn la- fo- tf[k;k 'kkgtgkWaiqj
0720003 egkRek xka/kh la- m- ek- fo- fclkSyh cnk;wWa
0720006 fgUnh la- /kkfeZd ikB'kkyk x#bZ;k lksgh cnk;wWa
0720007 fgUnh la- m- ek- fo- grlk cnk;wWa
0720008 Jh izeksn la- m- ek- fo- lglcku cnk;wWa
0720009 Jh la- fo- efUnj la- ek- fo- m>kuh cnk;wWa
0720010 la- ek- fo- bLyke uxj cnk;wWa
0720011 la-ek-fo- vuqHkkx csnkem oSfnd fo|kihBLFk laLd`r egk fo cnk;wWa
0720012 Jh lukru /keZ la- ek- fo- gqlSuhxyh cnk;wWa
0720015 usg: Lekjd m-ek- l- fo- grlk folkSsyh cnk;wWa
0720016 vk"kZ xq:dqy la- ek- fo- HknjkSfy;k cnk;wWa
0720017 xq:dqy la- ek- fo- lw;Zdq.M cnk;wWa
0720018 bfUnjk xka/kh la- m- ek- fo- fclkSyh cnk;wWa
0730001 'kkjnk la- ek- fo- pkSdh ukxQuh eqjknkckn
0730002 Jh jkedqekj flag ek- la- fo- dkaB eqjknkckn
0730003 cynso vk;Z ek- la- fo- cuoVk xat eqjknkckn
0730005 lkoZtfud lsokJe la- m- ek- fo- jsyos jksM jktkdk lgliqj eqjknkckn
0740004 Jh lukru /keZ ek0 la0 fo0 vejksgk ts0 ih0 uxj T;ksfrckQqysuxj
0740008 lukru /keZ ek- la- fo- xtjkSyk ts0 ih0 uxj T;ksfrckQqysuxj
0750001 Jh oSfnd la- ek- fo- feyd jkeiqj
0750002 xq#dqy la- ek- fo- dudiqj iks- vgsjh foykliqj jkeiqj
0760001 Jh fcgkjh la- ek- fo- dVkj ey pkWaniqj fctukSj
0770001 Jh nsoh dq.M la- m- ek- fo- nsocUn lgkjuiqj
0770002 Jh lukru la- m- ek- fo- csgVjksM lgkjuiqj
0770003 Jh 'kkdEHkjh la- m- ek- fo- 'kkdEHkjh nsoh Hkwjk nso lgkjuiqj
0780001 Jh 'kqdnso la- m- ek- fo- 'kqdzrky eqtQ~Qjuxj
0780003 Jh f'ko la- m- ek- fo- Fkkus'oj egknso [krkSyh eqtQ~Qjuxj
0780004 xq:dqy la- ek- fo- 'kqdzrky eqtQ~Qjuxj
0790001 /keZnkl tSu nsoukfxjh la- fo- dEcksg xsV esjB
0790002 Jh fcYos'oj la- ek- fo- lnj esjB
0800001 Jh egkuUn la- ek- fo- yk{kkx`g cjukok ckxir
0800002 Jh la- ek- fo- [ksdM+k ckxir
0800003 loksZn; laLd`r vkJe ckySuh ckxir
0800004 Jh nknw cyjke la- fo- Xokyh [ksM+k ckxir
0800005 vk;Z mRrj ek- la- fo- fdjB~y ckxir
0800006 Jh nqxsZ'ojh la0 fo0 Xokyh[ksM+k ckxir
0810006 Jh egkjk.kk izrki la-m- ek- fo- izgykn uxj fclkgMk xkSrecq)uxj
0810012 Jh nkmth vkj- vkj- la- m- ek- fo- tsoj xkSrecq)uxj
0810013 xq:dqy m- ek- la- fo- fldUnjkckn xkSrecq)uxj
0820002 egf"kZ n;kuUn la- xq:dqy m- ek- fo- iVsy ekxZ xkft;kckn
0830001 ,u- vkj- laLd`r dkyst [kqtkZ cqyUn'kgj
0830002 Jh HkxhjFkh la- fo- jke?kkV cqyUn'kgj cqyUn'kgj
0830003 Jh euh"kh la- m- ek- fo- tD'kau jksM [kqtkZ cqyUn'kgj
0830004 Jh fHk{kkuUn la- m- ek- fo- cqyUn'kgj
0830005 Jh lkaxosn la- ek- fo- ujoj ujkSjk cqyUn'kgj
0830006 Jh lukru /keZ ek- l- fo- equh'oj /kke lSgaMk Qjhniqj cqyUn'kgj
0830007 Jh nsook.kh la- fo- igklq cqyUn'kgj
0830008 Jh vP;qr ukjk;.k la- ek- fo- Hk`xq{ks=k vuwi'kgj cqyUn'kgj
0830009 Jh xaxk lkxj V~zzLV la- ek- fo- [kqtkZ cqyUn'kgj
0830010 Jh y{e.k nkl ;tqosZn la0 ek0 fo0 cqyUn'kgj
0830012 Jh Lokeh egkuUn czEgpkjh laLd`r mPprj ek/;fed fo|ky; vofUrdk nsoh vofUrdk nsoh vgkj cqyUn'kg
0840001 Hkkjrh; f'k{kk lq/kkj lfefr m- ek- fo- dqdFkyk vkxjk
0840003 Jh fo|k /keZ of)Zuh la- ek- fo- Qqygh cktkj vkxjk
0840004 Jh ik'oZukFk fnxEcj tSu la- egk- fo- Vsgw vkxjk
0850002 Jh Qwy la- ek- fo- tokWa vyhx<-
0850003 Jh eSfFky czkEg.k m- ek- la- fo- jke?kkV jksM vyhx<-
0850006 Jh fxfjjkt dqekjh vkn'kZ la- m- ek- fo- xHkkuk vyhx<-
0850008 Jh loZnkuUn la- m- ek- fo- lk/kq vkJe vyhx<-
0860011 oSfnd laLd`r ek/;fed fo- dpkSjk gkFkjl
0860012 dU;k xq#dqy egkfo|ky; gkFkjl
0860013 Jh d`".k czEgp;kZJe la- ek- fo- egkek;kuxj gkFkjl
0860014 Jh dkes'oj la- m- ek- fo- deyk cktkj gkFkjl
0860015 laLd`r Kku efUnj m- ek- fo- iqjfny uxj gkFkjl
0870004 Jh lukru /keZ la- ek- fo- ,Vk
0870007 Jh uothou la- ek- fo- tyslj ,Vk
0880001 Jh guqeku la- m- ek- fo- jkeyhyk eSnku fQjkstkckn
0880002 vk;Z xq#dqy m- ek- fo- fljlkxat fQjkstkckn
0880003 Jh xaxs'oj la- m- ek- fo- f'kdksgkckn fQjkstkckn
0890001 Jh ,d jlkuUn la- ek- fo- eSuiqjh
0890003 Jh lkaxosn la- ek- fo- xq:dqy ukSusj eSuiqjh
0900001 Jh /keZla?k la- egk- fo je.kjsrh o`Unkou eFkqjk
0900002 Jh HkfDr la- m- ek- fo- o`Unkou eFkqjk
0900003 Jh deyu;u jk- n- la- m- ek- fo- o`Unkou gfjnso efUnj eFkqjk
0900004 Jh ekFkqj prqosZn la- m- ek- fo-MsEih;j uxj eFkqjk
0900005 Jh fuokl la- m- ek- fo- o`Unkou eFkqjk
0900006 Jh czgep;kZJe la- m- ek- fo- KkuxqnMh c`Unkou eFkqjk
0900007 Jh cyHknz la- m- ek- fo- cynso eFkqjk
0900008 Jh d`".kn'kZu la- m- ek- fo- o`Unkou eFkqjk
0900009 dqatfcgkjh la- m- ek-fo- cjkg?kkV o`Unkou eFkqjk
0900010 Jh g;xzho jkekuqt la- m- ek- fo- cM+k[kVyk o`Unkou eFkqjk
0900011 Jh jk/kkd`".k la- m- ek- fo- czgek.M?kkV egkou eFkqjk
0900012 Jh jk/kkd`".k la- m- ek- fo- o`Unkou eFkqjk
0900013 Jh fuEckdZ n'kZu fo- xkso/kZu uhexkao eFkqjk
0900014 Jh jax y{eh vkn'kZ la- m- ek- fo- c`Unkou eFkqjk
0900015 Jh lkoZHkkSe la- m- ek- fo- xkso/kZu eFkqjk
0900016 lsB fo'ku n;ky gj n;ky lqjsdk jkepUnz g- xks- m-ek- la- fo- eFkqjk
0900017 lsBy{eh ukjk;.k la-m-ek-fo-izse ljksoj xkthiqj cjlkuk eFkqjk
0900018 Jh oS".ko la- m- ek- fo- o`Unkou eFkqjk
0900019 Jh ukjk;.k osn csnkax la- m- ek- fo- je.kjsrh o`Unkou eFkqjk
0900020 Jh xq: dkf.Z.k la- m- ek- fo- je.kjsrh egkou eFkqjk
0900021 Jh xqykc gfj la- m- ek- fo- 101 lsokdqat o`Unkou eFkqjk
0900023 Jh jkekuUn vk0 la0 m0 ek0 fo|ky; o`Unkou eFkqjk
0900024 Jh )kjds'k la0 m0 ek0 fo0 eFkqjk
0910001 Jhen~ n;kuUnkFkZ la- ek- fo- uxyk dVhyk dklxat
0910002 Jh czEgnso tkUgoh la- ek- fo- ujnkSyh dklxat
0910003 Jh dY;k.k la- ek- fo- dklxat dklxat
0910005 oSfnd la- ek- fo- fljkSyh t[ksjk dklxat
0910006 r;~;c iqj fo|kihB la- m- ek- fo- r;~;ciqj fl)iqj dklxat
0910008 vk"kZ xq#dqy la- fo|kihB nsojh izgykniqj lksjks dklxat
0910009 Jh vkn'kZ esgrk la- ek- fo- lksjks dklxat dklxat
0910010 Jh xkSre izkP; ek- fo- vekWiqj jksM dklxat dklxat
0920001 Jher ijegal la- ek- fo- Vhdj ekQh vesBh
0920002 Jh ukxs'oj xk;=kh Hkou la- ek- fo- gljeiqj lw[kh vesBh
0920003 Jh xkSjh'kadj la- ek- fo- flxBh lksukjh vesBh
0920005 Jh fxjtk'kEHkw la- m-ek- fo- dVkjh vesBh
0920006 Jh iap la- ek- fo- dkSgkjey ??'kkgx xkSjhxat vesBh
0920007 Jh jke tkudh la- ek- fo- lnkuUn 'kqDy 'kqDYk cktkj vesBh
0920008 Jh nsoh ikVu la- ek- fo- vesBh vesBh
0920009 JhLokeh czgekuUn vo/k la-ek-fo-frokjhiqj dLFkquhiwjc vesBh
0920015 vkn'kZ Jhf'ko cgknqj ek- la- fo- vgksjokHkokuh vesBh
0930001 Jh 'kadj la- ek- fo- ef.kdkoyh lEHky
0930002 Jh HkkxhjFkh la- fo- uxyk vtesjh lEHky
0930005 Jh dY;k.k la- ek- fo- noFkjk gjyky lEHky
0930006 Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- ?kUVk?kj pUnkSlh lEHky
0930007 Jh xxZ l-ek-fo- xzke dSFky pUnkSlh lEHky
0930013 Jh nsoh n;ky HkkxhjFkh tu dY;k.k csnkax fo- vlniqj lEHky
0940001 Jh HkxhjFkh la- ek- fo- x eqDrs'oj gkiqM+
0940003 egf"kZ n;kuUn xq:dqy ek- fo- iwB gkiqM+
0940004 Jh p.Mh la- fo- gkiqM+ gkiqM+
0940005 xq:dqy m- ek- fo- rrkjiqj gkiqM+
0950002 Jh lukru /keZ la- m- ek- fo- ykd 'kkeyh
0740009 Jh en~n;kuUn dU;k xq:dqy ek0 fo0 pksVhiqjok vejksgk ts0 ih0 uxj
0550039 t; xq#nso laLd`r ek/;fed fo|ky; ]Hkqlgj Hkqtkgh cktkj izrkix<+
0550040 fueZyk vkse izdk'k ikBd laLd`r ek?;fed fo|ky; lksuiqjk iV~Vh izrkix<
0550041 jke uk;d laLd`r ek/;fed fo|ky; vkliqj nsoljk izrkix<
0940006 Jh lR; izseh lsokJe xq#dqy fo|ky;]liukor gkiqM+
0830013 ts0 ih0 laLd`r fo|ky; ts0 ih0 fo'ofo|ky; ifjlj] vuwi'kgj
0700007 f'kokth f'k{kk fudsru laLd`r m0ek0fo0] f'kokthuxj chlyiqj ihyhHkhr
0360025 i0 fo'oEHkjukFk f=kikBh vkn'kZ laLd`r fo|ky; e>fj;k fl)kFkZuxj
0370041 Jh Hkksyk ukFk pkSjfl;k vkn'kZ laLd`r fo|ky;]uglkikj lar dchj uxj lardchj uxj
0630019 egf"kZ osnO;kl vUrZjk"V??h; fo|kihB fl)/kke vkJe cSdq.Biqj foBwj dkuiqj uxj
0470012 Jh tokgj flag vkn'kZ laLd`r egkfo|ky;]deykiqj lhrkiqj
9999999 Jh tokgj flag vkn'kZ laLd`r egkfo|ky;]deykiqj lhrkiqj
0210003 Jh 'kkfUr fu] la] ek] fo] vxLrdq.Mk okjk.klh
0210104 Jh Lokeh ukjk;.kkuaanrhFkZ laLd`r mPprj ek?;fed fo|ky; dk'khihB v okjk.klh
0330047 eka lqdyh nsoh laLd`r m0ek0fo0] t;jke dkSfM;k] vfgjkSyh ykyk nsofj;kA
0330048 eka lqdyh nsoh f'k{k.k laLFkku m0ek0fo0]lgtkSj]eydkSyh] nsofj;kA
0410040 pUnzHkku laLd`r f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku] rsUnqvk if.Mr]dVjk JkoLrhA
0640006 lqHkk"k ?kfUr iFk laLd`r b.Vj dkyst] Msjkiqj] dkuiqj nsgkrA
0570021 vkn'kZ Jh xhrk nsoh ckyk th laLd`r ek/;fed fo|ky;] eqjoy tuin] ckankA
0640007 laLd`r ljLorh efUnj b.Vj dkyst] ehjiqj&iq[kjk;k] dkuiqj nsgkrA
0710014 vkn'kZ f'k'kq fudsru l0m0ek0fo0] 'kkgtgkaiqjA
0440024 t; eka foU/;knhu f'k{k.k laLFkku laLd`r ek/;fed fo|ky;] ghjkuxj] fcj/kkSjk Hk[kjh] lqYrkuiqjA
0230080 lkxj laLd`r m0ek0fo|ky;]csgMk]dsjkdr] tkSuiqjA
0370042 Jh ikjlukFk ik.Ms; laLd`r mPprj ek/;fed fo|ky;] nsofj;kxaxk] lardchj uxjA
0830014 vk/;kfRed fo|ky; guqen/kke]ujoj&ujkSjk] cqyUn'kgjA
0230081 dapu laLd`r ckfydk fo|ky;] c/kok cktkj] cjkaok] tkSuiqjA
8888888 Jh tokgj flag vkn'kZ laLd`r egkfo|ky;]deykiqj lhrkiqj
0410013 pUnzHkku laLd`r f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku] rsUnqvk if.Mr]dVjk JkoLrhA
0690008 xk;=h nsoh laLd`r ek/;fed fo|ky; xzk0 o iks0&xSuh] e>xok vkoyk] cjsyhA
0330005 Hkxorh laLdr foky jruiqjok jruiqjok
  उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् , संस्कृत भवन, २ शाहमीना रोड, लखनऊ २२६ ००३, भारत 0522-2253542